@manhng

Welcome to my blog!

Thế giới lập trình .NET

January 26, 2018 11:21

Thế giới lập trình .NET

Bạn muốn làm chủ công nghệ .NET thì hãy bắt đầu bằng việc xây dựng và phát triển một ứng dụng mà bạn thực sự muốn làm trên C#. Chỉ cần đó là ứng dụng mà bạn dành hết tâm huyết không quan trọng đó là ứng dụng gì WinForm, WebForm hay Mobile thì chắc chắn là bạn sẽ nắm bắt được .NET rất nhanh.

Kiểm tra xem có bao nhiêu kết nối đến cơ sở dữ liệu SQL Server

SELECT DB_NAME(dbid) AS DB, COUNT(dbid) AS Connections, loginame AS Login
FROM sys.sysprocesses
WHERE dbid > 0
GROUP BY dbid, loginame
ORDER BY DB;

Xử lý lỗi SQL Server Take Offline Database Treo

ALTER DATABASE MyDb SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

So sánh List<T> và HashSet<T>

Bài toán:

Kiểm tra một danh sách có nằm trong một danh sách khác hay không?

Onion Architecture

http://blog.thedigitalgroup.com/chetanv/2015/07/06/understanding-onion-architecture/

https://www.codeproject.com/Articles/808400/Onion-Architecture-in-ASP-Net-MVC

https://github.com/chetanvihite/OnionArchitecture.Sample

Clean Architecture

https://weblogs.asp.net/thangchung/how-to-organize-clean-architecture-to-modular-patterns-in-10-minutes

https://www.codeproject.com/Articles/1210984/How-to-Organize-Clean-Architecture-to-Modular-Patt

https://github.com/thangchung/blog-core (HAY HAY HAY)

Modular Architecture

  • Modern Modular Architecture
  • Modular Web Application Architecture

What is a modular web application?

http://thinkingonthinking.com/what-is-modular-architecture/

Modular in ASP.NET MVC

https://hackernoon.com/applying-clean-architecture-on-web-application-with-modular-pattern-7b11f1b89011

https://medium.com/@info_nishant/how-to-create-a-modular-web-application-in-c-mvc-85d8074a26bc

Modular in ASP.NET Core MVC

https://www.codeproject.com/Articles/1109475/Modular-Web-Application-with-ASP-NET-Core

So sánh ASP.NET MVC và ASP.NET WebForm

Lê Thanh Tuấn:

http://tuanitpro.com/tim-hieu-asp-net-mvc-va-su-khac-biet-voi-asp-net-webform

Để tìm hiểu thêm về MVC 4, MVC 5 bạn có thể tải về 2 cuốn ebook tại đây. Sách nay nên đọc.

Tôi đi code dạo:

https://toidicodedao.com/2016/06/21/tranh-xa-asp-web-form/

Tech Master:

https://techmaster.vn/posts/33774/hoc-lap-trinh-aspnet-mvc-va-aspnet-webforms

ASP.NET MVC tách biệt các mối quan tâm (Separation Of Concerns), ASP.NET WebForm thì không

Triết lý của MVC với logic nghiệp vụ là "Thin Controllers, Fat Models", có nghĩa là các Model sẽ chứa tất cả các logic nghiệp vụ của bạn trong khi các Controller chuyển kết quả dữ liệu từ Model tới View.

Cả hai đều có thể sử dụng Session, nhưng tôi khuyên bạn đừng nên sử dụng Session.

Tìm hiểu cách truyền dữ liệu qua lại giữa các View trong mô hình MVC

Lê Văn Khánh:

https://www.facebook.com/khanhinfor/posts/1690360071030096

Khi nói đến Web Forms, rất nhiều người nghĩ rằng nó có ViewState, DrivenEvents khó kiểm soát. Nhưng có lẽ ít người biết Web Forms hỗ trợ công nghệ lập trình Template rất hiện đại, rất đơn giản và rất linh động mà không dùng tới ViewState, DrivenEvents.

Hieu Chi Nguyen:

https://www.facebook.com/groups/mvcvietnam/permalink/1827381630628431/

Bữa có bạn nào post bài so sánh web form và MVC gì đó, mình chỉ muốn gửi thêm thông tin tương đối chính xác để anh em nào cần thì tham khảo. Các bạn chịu khó đọc Chapter 1, phần "Understanding the history of ASP.NET Core MVC", có lượt sử qua web form rồi mô hình MVC cũ sau đó mới nói tới sự ra đời của ASP.NET Core. Hy vọng có thể định hướng tốt cho các bạn.

https://drive.google.com/file/d/1oIcsNzkHrTwvvnKvIpXWD84B2vOEohgW/view

Single Page Application (SPA)

http://singlepageappbook.com/goal.html

Học cách đặt mục tiêu (goal), cách tổ chức, cách khai báo biến JS trong một chương trình viết bằng Angular

Lifecycle of an ASP.NET MVC 5 Application

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/getting-started/lifecycle-of-an-aspnet-mvc-5-application

Pro ASP.NET Core MVC (eBook)

https://drive.google.com/file/d/1oIcsNzkHrTwvvnKvIpXWD84B2vOEohgW/view

Categories

Recent posts