@manhng

Welcome to my blog!

akaBot & Workflow

February 11, 2022 14:28

akaBot & Workflow (edit)

akaBot Features | G2

Workflow là gì? Cách xây dựng quy trình workflow hiệu quả (fastwork.vn)

monday.com | Work without limits

Workflow Management Software | monday.com

Kissflow Workflow | Workflow Software to Automate and Increase Productivity

Invoke Workflow File (akabot.com)

akaBot Studio - Sản phẩm đưa tự động hóa vào cuộc sống

akaBot Agent - Phát huy tối đa sức mạnh của trợ lý ảo

Sản phẩm akaBot - Giải pháp cho doanh nghiệp phát triển toàn diện

Trang Chủ - akaBot

akaBot - FSOFT:

C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform\Plugins”
hoặc
“C:\Program Files (x86)\FPT Software\akaBot Platform\Plugins”

SharePoint 2013 workflow & Windows Azure Workflow & Azure Logic Apps

Azure Logic Apps Archives - The Long Walk (pmichaels.net)

Azure Logic Apps (c-sharpcorner.com)

Azure Logic Apps With Step By Step Demo - Part 1 (c-sharpcorner.com)

Twitter Automation using Azure Logic Apps and Custom API | DotNetCurry

Azure Logic Apps - An Overview | DotNetCurry

Single-Tenant Azure Logic Apps Goes GA: 'Integration Is Everything' -- Visual Studio Magazine

Build approval-based automated workflows - Azure Logic Apps | Microsoft Docs

Categories

Recent posts