@manhng

Welcome to my blog!

VS2017 Setup Error

December 7, 2018 20:29

VS2017 Setup Error (edit)

Sau khi update VS, gặp lỗi và không thể chạy VS như thông báo lỗi dưới:

Cách khắc phục

Start > Run > CMD (chạy với quyền Administrator)

Start "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe"

Chạy tiếp đến khi update VS thành công.

Cách chạy VS2017 ở chế độ SafeMode

Start > Run > CMD (chạy với quyền Administrator)

devenv.exe /SafeMode

Happy coding!

Categories

Recent posts