@manhng

Welcome to my blog!

Dapper + Object Extensions + Visual Studio Extensions

March 24, 2020 13:56

Dapper + Object Extensions (edit)

Generic repository pattern using Dapper

https://itnext.io/generic-repository-pattern-using-dapper-bd48d9cd7ead

CRUD with JSON file

https://www.c-sharpcorner.com/article/crud-operation-with-json-file-data-in-c-sharp/

Best Visual Studio Extensions

https://www.syncfusion.com/blogs/post/15-must-have-visual-studio-extensions-for-developers.aspx

For Visual Studio 2019

https://www.telerik.com/blogs/top-15-visual-studio-code-extensions-in-2019

New For Visual Studio 2019

https://visualstudiomagazine.com/articles/2019/04/12/vs-2019-tools.aspx

Visual Studio Extensions

May 20, 2018 23:22

Visual Studio Extensions (edit)

How to open all files from Find Results window?

https://www.rickvandenbosch.net/blog/howto-open-all-files-from-the-find-results-window/

Object Exporter

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=OmarElabd.ObjectExporter

http://www.omarelabd.net/exporting-objects-from-the-visual-studio-debugger/

BundlerMinifier

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=MadsKristensen.BundlerMinifier

FileNesting

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=MadsKristensen.FileNesting

https://channel9.msdn.com/Blogs/MadsKristensen/Introducing-File-Nestor-for-Visual-Studio

JavaScript Regions

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=MadsKristensen.JavaScriptRegions

Markdown Editor - Visual Studio Marketplace

Markdown là 1 công cụ để chuyển từ văn bản đơn thuần sang HTML một cách nhanh chóng và dễ sử dụng. Việc định dạng hay tùy chỉnh được thực hiện ngay khi bạn viết, theo một quy tắc đơn giản đã quy định trước. Một ứng dụng phổ biến của Markdown chính là các file README trên GitHub hay BitBucket.

Categories

Recent posts