@manhng

Welcome to my blog!

Technical Stack

April 6, 2021 23:33

Tech Stack (edit)

Technical Stack

Feed | StackShare

Technical Stack là cái khỉ gì? | Từ coder đến developer – Tôi đi code dạo (toidicodedao.com)

Product Story: Vũ khí của người làm sản phẩm – Hoàng Tùng (hoangtung.blog)

Google - Google Tech Stack (stackshare.io)

Guru | Expert

[ASP.NET Core] 將 Quartz.Net 排程作業 Host 於 ASP.NET Core 網站中,並以 SignalR 實現 Dashboard 頁面 | 搞搞就懂 - 點部落 (dotblogs.com.tw)

ASP.NET Core SignalR(3):Getting started ASP.NET Core 5.x with SignalR step by step -iaspnetcore.com

How to Deploying Real World ASP.NET Core 3.x on Ubuntu 18.04 step by step-iaspnetcore.com

CQRS with Mediatr and ASP.NET Core Implementing basic CQRS with ASP.NET Core-iaspnetcore.com

Author: CHRIS CHEN

Gmail: wasi.chris@gmail.com

Template-based DB Document Generator for SQL Server

GitHub - wasichris/Tool-TemplateBasedDbDocumentMaker: Template-based DB Document Generator for SQL Server

Host Quartz.NET in ASP.NET Core with SignalR Dashboard

GitHub - wasichris/Scheduler: Host Quartz.NET in ASP.NET Core with SignalR Dashboard

Study how to use React to build a SPA

GitHub - wasichris/react-demo: study how to use React to build a SPA

Study how to use Vue 2 to build a SPA Web Appication

GitHub - wasichris/vue-demo: study how to use vue 2 to build a spa web appication

Tìm hiểu thêm về cú pháp JavascriptES6 thông qua các dự án thực hành và thực hành sử dụng React.js

GitHub - wasichris/tp-react-lab: 透過練習項目更了解 Javascript 與 ES 6 語法並且實際練習使用 React.js

React App (yo-react-lab.herokuapp.com)

Cung cấp giá ngay lập tức của mỗi quỹ, và có chức năng tính toán lợi nhuận và thua lỗ, để tạo điều kiện cho việc mua lại các dự án quỹ của các ngân hàng khác nhau.

GitHub - wasichris/asset-pool: 提供各基金即時價格,並具損益運算功能,方便統整各銀行購入之基金項目。

專案主要使用的相關技術如下:

 • Next.js

  • 網站主體
  • 提供基金清單 API (爬取公開資訊)
  • 提供基金現價 API (爬取公開資訊)
 • Firebase

  • 全站用戶管理 (Email/Password)
  • 基金資料存取 (Realtime Database)
  • 限制僅能修改個人uid轄下資料

Screenshots

登入系統

註冊帳號

主畫面 - mobile

主畫面 - pc

AdminLTE

GitHub - JackWangCUMT/AdminLTE-Menu-Generate: Generate AdminLTE Menu from datatable using C#

AdminLTE + NopCommerce

https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/archive/develop.zip

AdminLTE + ASP.NET Core

https://github.com/iyilm4z/admin-lte-dotnet

Integrating AdminLTE with ASP.NET Core 3.1

https://www.codewithmukesh.com/blog/integrating-adminlte-with-aspnet-core/

https://github.com/iammukeshm/AdminLTE.MVC

We will learn about Integrating AdminLTE with ASP.NET Core 3.1 MVC or really any other Bootstrap based UI Frameworks completely from scratch. We will also go through about integrating Identity Authentication to our MVC Applicaiton. Also, you will gain quite a lot of practical knowledge on Views, Layouts, Partial Views, Conditional Rendering, Navigation Indicatior and much more.

DDD + CQRS + EF + Unit Testing

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/microservice-ddd-cqrs-patterns/microservice-application-layer-implementation-web-api

https://www.slideshare.net/AndyButland/ddd-cqrs-and-testing-with-aspnet-mvc

https://www.andybutland.dev/2014/08/cqrs-rich-domains-unit-testing-aspnet-mvc-entity-framework.html

https://www.andybutland.dev/2014/08/cqrs-with-aspnet-mvc-entity-framework.html

https://github.com/EduardoPires/EquinoxProject

https://laptrinhx.com/ddd-cqrs-and-testing-with-asp-net-mvc-slides-and-references-2091520016/

Solution demonstrating that EF can materialize objects with private constructors and setters

GitHub - julielerman/EF_and_Private_CTORs_n_Setters: Solution demonstrating that EF can materialize objects with private constructors and setters

Categories

Recent posts