@manhng

Welcome to my blog!

Tối ưu mã HTML, CSS, JavaScript

August 4, 2018 16:39

Tối ưu mã HTML, CSS, JavaScript (edit)

Nén HTML và tối ưu hóa JavaScript

Sử dụng tool: https://csscompressor.net

Nén GZip với website ASP.NET 

Sử dụng tool: https://checkgzipcompression.com

https://thichchiase.com/web-design/nen-gzip-voi-website-asp-net-4-5-iis-8.html

Tối ưu hiệu suất và tốc độ website ASP.NET P1

Tối ưu hiệu suất và tốc độ website Asp.net P2

Tối ưu hiệu suất và tốc độ website Asp.net P3

Tối ưu hiệu suất và tốc độ website Asp.net P4

Tối ưu hiệu suất và tốc độ website Asp.net P5 

GZip trong ASP.NET MVC

https://weblog.west-wind.com/posts/2012/Apr/28/GZipDeflate-Compression-in-ASPNET-MVC

 

 

Categories

Recent posts