@manhng

Welcome to my blog!

Survey Monkey at Nash Tech

December 14, 2017 10:12

Survey Monkey

1) Overall, I am satisfied with NashTech as an employer.
Nhìn chung, tôi hài lòng khi chọn làm việc tại NashTech.

 

2) I am proud to recommend NashTech as a great place to work.
Tôi tự hào khi giới thiệu rằng NashTech là một môi trường làm việc tuyệt vời.

 

3) I rarely think about looking for a new job with another company.
Tôi ít khi nghĩ tới việc tìm kiếm việc làm mới ở công ty khác.

 

4) I would gladly refer friends or family members to NashTech for employment.
Tôi rất sẵn lòng giới thiệu bạn bè hoặc người thân làm việc cho NashTech.

 

5) I plan to continue my career with NashTech for at least one more year.
Tôi dự định vẫn tiếp tục làm việc ở NashTech ít nhất là một năm nữa.

 

6) I understand the long term strategy and vision for the business as communicated by the Board of Management.
Tôi hiểu được tầm nhìn và chiến lược kinh doanh dài hạn do Ban Lãnh đạo truyền đạt.

 

7) The working environment encourages interaction and collaboration across teams.
Môi trường làm việc ở NashTech khuyến khích sự tương tác & hợp tác giữa các phòng ban.

 

8) My company is implementing the necessary change for business effectiveness and competitive advantage in the future.
Công ty của tôi đang tiến hành những thay đổi cần thiết để hoạt động và cạnh tranh hiệu quả trong tương lai.

 

9) NashTech is uniquely differentiated from other IT Outsourcing companies because:
NashTech nổi bật hơn so với những công ty gia công phần mềm khác tại Việt Nam vì những ưu điểm sau:

 

We create a professional and flexible working environment.
Công ty đã xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và linh hoạt.

 

We have an inspiring vision and clear strategy to develop talents.
Công ty của tôi  có tầm nhìn và chiếc lược rõ ràng để phát triển nhân tài.

 

We have great teamwork and good collaboration to deliver our common objectives.
Công ty của tôi có tinh thần đồng đội cao và cùng nhau hợp tác để hoàn thành những mục tiêu chung.

 

We offer various international assignments and career development opportunities.
Công ty của tôi mang đến những cơ hội làm việc và phát triển nghề nghiệp quốc tế.

 

We Care, We Share, We Dare and We Innovate to take up new challenges.
Công ty của tôi bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ và không ngừng sáng tạo để sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.

 

10) What can this organization do to increase your satisfaction and productivity as an employee?
NashTech có thể làm gì để gia tăng mức độ hài lòng và hiệu quả làm việc của bạn?

 

12) Internal corporate communications are frequent and informative.
Truyền thông nội bộ công ty diễn ra thường xuyên với đầy đủ thông tin.

 

Innovative ideas and good practices are appreciated in my company.
Các ý tưởng hay và cách làm việc tốt được  đánh giá cao trong công ty của tôi.

 

There is open and honest two-way communication in NashTech.
Luôn có sự trao đổi thông tin hai chiều, cởi mở và trung thực ở NashTech.

 

The Management team creates an environment where people can voice their concerns and be heard.
Ban Lãnh đạo tạo ra một môi trường làm việc để mọi người có thể bày tỏ mối quan tâm của mình và được lắng nghe.

 

The current assignment fits my strengths and capabilities.
Công việc hiện tại phù hợp với thế mạnh và khả năng của tôi.

 

I receive the information and sufficient resources (e.g. reference materials, equipment and tool, technology, etc.) to do my job effectively.
Tôi nhận được những thông tin và sự hỗ trợ cần thiết (ví dụ: tài liệu tham khảo, trang thiết bị, công nghệ…) từ phía công ty để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả.

 

My work gives me a sense of personal accomplishment.
Công việc tôi đang làm cho tôi cảm giác đạt được những thành quả cá nhân.

 

I am satisfied with the internal supporting services I have got in NashTech:
Tôi hài lòng với sự hỗ trợ của các bộ phận tại công ty:

 

IT Helpdesk (including Network, System, Support, and Security)

Human Resources (including Recruitment, Training, C&B, Administration, HRBP, and Resource Planning)

Finance (including Reporting, Accounting, Purchasing, and Asset Management)

Finance (including Reporting, Accounting, Purchasing, and Asset Management)

QA

SWAT

I am able to manage my work responsibilities in a way that allows me to maintain a work-life balance.
Tôi có thể hoàn thành trách nhiệm công việc của mình mà vẫn cân bằng được cuộc sống cá nhân.

 

My Line Manager treats me with fairness and respect.
Quản lý trực tiếp của tôi đối xử với tôi một cách công bằng và tôn trọng.

 

My Line Manager instantly provides me with constructive feedback on my performance.
Quản lý trực tiếp của tôi thường xuyên đưa ra phản hồi mang tính xây dựng cho hiệu quả công việc của tôi.

 

I understand clearly how my performance is evaluated.
Tôi hiểu rõ hiệu quả công việc của mình được đánh giá như thế nào.

 

My Line Manager listens to and supports my career aspirations.
Quản lý trực tiếp của tôi lắng nghe và hỗ trợ các nguyện vọng nghề nghiệp của tôi.

 

My Line Manager provides me sufficient coaching and guidance to handle difficult issues at work.
Quản lý trực tiếp nhiệt tình hướng dẫn tôi cách xử lý các vấn đề khó trong công việc.

 

My Line Manager gives me recognition for a job well done. 
Quản lý trực tiếp của tôi ghi nhận và khen ngợi khi tôi hoàn thành tốt công việc.

 

30) My Project Manager treats me with fairness and respect.
Quản lý dự án của tôi đối xử với tôi một cách công bằng và tôn trọng.

 

My Project Manager gives me recognition for a job well done.
Quản lý dự án của tôi ghi nhận và khen ngợi khi tôi hoàn thành tốt công việc.

 

My Project Manager provides me with sufficient information and resources to perform my assignments. 
Quản lý dự án của tôi cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ tôi hoàn thành công việc được giao.

 

My Project Manager regularly talks to me about the progress and quality of my work.
Quản lý dự án của tôi thường xuyên trao đổi với tôi về tiến độ và chất lượng công việc của tôi.

 

My Project Manager knows how to boost the morale of the team when/where needed.
Quản lý dự án của tôi biết cách khích lệ tinh thần của nhóm đúng lúc đúng chỗ.

 

I have confidence in the Board of Management of NashTech.
Tôi tin tưởng vào Ban Lãnh đạo của NashTech.

 

The Board of Management at all times demonstrates consistency of behaviors.
Ban Lãnh đạo của Công ty tôi thể hiện sự nhất quán trong cách cư xử.

 

The Board of Management at all times demonstrates integrity.
Ban Lãnh đạo của Công ty tôi thể hiện sự chính trực.

 

The Management team deals effectively with poor employee performance.
Ban Lãnh đạo có cách xử lý hiệu quả đối với những nhân viên không hoàn thành tốt công việc.

 

My total compensation is fair for the work I do.
Chế độ lương bổng và trợ cấp tôi nhận được tương xứng với công việc tôi làm.

 

I am satisfied with my benefits package.
Tôi hài lòng với những phúc lợi của mình.

 

NashTech values my contribution.
NashTech đánh giá cao sự đóng góp của tôi.

 

The Management team recognizes and rewards outstanding performance.
Ban Lãnh đạo của Công ty công nhận và khen thưởng cho những thành tích xuất sắc.

 

 

45) The Management team promotes and assigns the right people.
Ban Lãnh đạo của Công ty đề bạt người có khả năng tốt nhất để thực hiện công việc.

 

Morale in my team is generally high.
Nhìn chung, Nhóm dự án/ Phòng ban hiện tại của tôi có tinh thần làm việc cao.

 

Quality is a top priority for my team.
Chất lượng là ưu tiên hàng đầu trong Nhóm dự án/ Phòng ban hiện tại của tôi.

 

I understand the importance of my role to the success of my team. 
Tôi hiểu được tầm quan trọng của mình đối với sự thành công của Nhóm dự án/ Phòng ban hiện tại của tôi.

 

I feel part of a team working towards a shared goal.
Tôi cảm thấy mình là một phần của Nhóm dự án/ Phòng ban hiện tại của tôi, cùng làm việc để hướng tới một mục tiêu chung.

 

I feel motivated to go the extra mile.
Tôi luôn có động lực để làm việc hơn cả mong đợi.

 

NashTech provides me with relevant training and learning opportunities to accomplish my job.
NashTech mang đến cho tôi những khóa đào tạo và cơ hội học hỏi liên quan để hoàn thành công việc của mình.

 

NashTech takes talent development and career progression seriously. 
NashTech coi trọng việc phát triển nhân tài và sự thăng tiến trong công việc của nhân viên.

 

My performance is assessed fairly and based on my ability and achievement.
Hiệu quả công việc của tôi được đánh giá công bằng theo năng lực và thành quả tôi đạt được.

 

I understand the KPIs I need to fulfill to progress in my career.
Tôi hiểu những chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) mình cần đạt được để phát triển nghề nghiệp của mình.

 

In NashTech, everyone has equal opportunity and is treated fairly with no individual discrimination.
Ở NashTech, mọi người đều có cơ hội như nhau và được đối xử công bằng, không phân biệt giữa các cá nhân.

 

The company constantly takes Corporate Social Responsibility seriously.  
Công ty của tôi thực hiện tốt Trách Nhiệm Doanh Nghiệp đối với Xã Hội và Cộng Đồng. 

 

The company provides me many opportunities to get involved in community activities.
Tôi có nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động xã hội tại NashTech.

 

Location: You are in …?
Nơi làm việc: Bạn làm việc tại…?

Hanoi

Ho Chi Minh City

 

How long have you been with NashTech?
Bạn đã làm việc tại NashTech bao lâu?

Less than 1 year
Dưới 1 năm

More than 1 year but less than 3 years
Trên 1 năm đến dưới 3 năm

More than 3 years but less than 5 years
Trên 3 năm  đến dưới 5 năm

More than 5 years but less than 10 years
Trên 5 năm đến dưới 10 năm

More than 10 years
Trên 10 năm

 

Which level are you?
Bạn đang ở cấp bậc nào?

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5+6

Level 7+8

 

Categories

Recent posts