@manhng

Welcome to my blog!

SQL Server Admin

January 16, 2019 10:00

SQL Server Admin (edit)

SQL Server Management Studio add-inshttp://sqlserver-kit.org/en/ssms/ssms-addins

Lấy collation name (sự đối chiếu) của một database

Mặc định là SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Các COLLATE từ khóa chỉ định loại ký tự và quy tắc nào (thứ tự, quy tắc đối đầu) bạn đang sử dụng cho các giá trị chuỗi.

Ví dụ trong trường hợp sau

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

có nghĩ là đang sử dụng các quy tắc Latin với phân biệt chữ hoa chữ thường (CI) và giọng nhạy cảm (AS)

CaseSensitivity
CI specifies case-insensitive, CS specifies case-sensitive.

AccentSensitivity
AI specifies accent-insensitive, AS specifies accent-sensitive.

Windows_collation_name is the collation name for a Windows Collation Name.

SQL_collation_name is the collation name for a SQL Server Collation Name.

Ví dụ: "Latin1_General_CI_AS", "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS"

SELECT * FROM sys.fn_helpcollations() 
WHERE name LIKE 'SQL%';

exec sp_executesql N'SELECT
dtb.collation_name AS [Collation],
dtb.name AS [DatabaseName2]
FROM
master.sys.databases AS dtb
WHERE
(dtb.name=@_msparam_0)',N'@_msparam_0 nvarchar(4000)',@_msparam_0=N'master'

Lấy toàn bộ databases

SELECT
dtb.name AS [Name],
dtb.database_id AS [ID],
CAST(has_dbaccess(dtb.name) AS bit) AS [IsAccessible]
FROM
master.sys.databases AS dtb
ORDER BY
[Name] ASC

Categories

Recent posts