@manhng

Welcome to my blog!

Skills of Senior Engineers

September 1, 2021 11:16

An incomplete list of skills senior engineers need, beyond coding (edit)

Announcements from Microsoft / Apple iOS 15 / skills senior engineers need beyond coding - DEV Community

An incomplete list of skills senior engineers need, beyond coding | by Camille Fournier | Medium

Databases

 1. Cloud Firestore
 2. Amazon DynamoDB
 3. Amazon Aurora Serverless
 4. Azure CosmosDB
 5. Fauna

MongoDB to SQL Server

Kafka .NET Core 5.0 MongoDB (Images)

Export MongoDB to SQL in 5 Steps | Studio 3T

MongoDB to SQL Server: 2 Easy Methods to Load Data (hevodata.com)

Talend Data Integration — Software to Connect, Access, and Transform Data | Talend - A Cloud Data Integration Leader (modern ETL)

Importing MongoDB Data Using SSIS 2012 | Arcane Code

 1. How to run a meeting, and no, being the person who talks the most in the meeting is not the same thing as running it 
 2. Cách điều hành một cuộc họp, và không, trở thành người nói nhiều nhất trong cuộc họp không giống với việc điều hành nó
 1. How to write a design doc, take feedback, and drive it to resolution, in a reasonable period of time
 2. Cách viết một tài liệu thiết kế, nhận phản hồi và hướng nó đến giải pháp, trong một khoảng thời gian hợp lý
 1. How to mentor an early-career teammate, a mid-career engineer, a new manager who needs technical advice
 2. Cách cố vấn cho một đồng đội mới vào nghề, một kỹ sư trung cấp, một người quản lý mới, những người cần tư vấn kỹ thuật
 1. How to indulge a senior manager who wants to talk about technical stuff that they don’t really understand, without rolling your eyes or making them feel stupid
 2. Cách thu hút một quản lý cấp cao muốn nói về những thứ kỹ thuật mà họ không thực sự hiểu, mà không làm bạn tròn mắt hoặc khiến họ cảm thấy ngu ngốc
 1. How to explain a technical concept behind closed doors to a senior person too embarrassed to openly admit that they don’t understand it
 2. Làm thế nào để giải thích một khái niệm kỹ thuật đằng sau những cánh cửa đóng kín cho một người cao cấp quá xấu hổ khi công khai thừa nhận rằng họ không hiểu nó
 1. How to influence another team to use your solution instead of writing their own
 2. Làm thế nào để ảnh hưởng đến nhóm khác sử dụng giải pháp của bạn thay vì viết của riêng họ
 1. How to get another engineer to do something for you by asking for help in a way that makes them feel appreciated
 2. Làm thế nào để nhờ một kỹ sư khác làm điều gì đó cho bạn bằng cách yêu cầu giúp đỡ theo cách khiến họ cảm thấy được đánh giá cao
 1. How to lead a project even though you don’t manage any of the people working on the project
 2. Cách dẫn dắt một dự án mặc dù bạn không quản lý bất kỳ người nào làm việc trong dự án
 1. How to get other engineers to listen to your ideas without making them feel threatened
 2. Cách để các kỹ sư khác lắng nghe ý tưởng của bạn mà không khiến họ cảm thấy bị đe dọa
 1. How to listen to other engineers’ ideas without feeling threatened
 2. Cách lắng nghe ý tưởng của các kỹ sư khác mà không cảm thấy bị đe dọa
 1. How to give up your baby, that project that you built into something great, so you can do something else
 2. Làm thế nào để từ bỏ đứa con của bạn, dự án mà bạn đã xây dựng thành một điều gì đó tuyệt vời, để bạn có thể làm điều gì đó khác
 1. How to teach another engineer to care about that thing you really care about (operations, correctness, testing, code quality, performance, simplicity, etc)
 2. Cách dạy một kỹ sư khác quan tâm đến điều mà bạn thực sự quan tâm (hoạt động, tính đúng đắn, kiểm tra, chất lượng mã, hiệu suất, tính đơn giản, v.v.)
 1. How to communicate project status to stakeholders
 2. Cách thông báo tình trạng dự án cho các bên liên quan
 1. How to convince management that they need to invest in a non-trivial technical project
 2. Làm thế nào để thuyết phục ban giám đốc rằng họ cần đầu tư vào một dự án kỹ thuật không tầm thường
 1. How to build software while delivering incremental value in the process
 2. Cách xây dựng phần mềm đồng thời mang lại giá trị gia tăng trong quá trình
 1. How to craft a project proposal, socialize it, and get buy-in to execute it
 2. Cách tạo một đề xuất dự án, xã hội hóa nó và nhận tiền để thực hiện nó
 1. How to repeat yourself enough that people start to listen
 2. Làm thế nào để lặp lại bản thân đủ để mọi người bắt đầu lắng nghe
 1. How to pick your battles
 2. Cách chọn trận chiến của bạn
 1. How to help someone get promoted
 2. Cách giúp ai đó được thăng chức
 1. How to get information about what’s really happening (how to gossip, how to network)
 2. Cách nhận thông tin về những gì đang thực sự xảy ra (cách nói chuyện phiếm, cách kết nối mạng)
 1. How to find interesting work on your own, instead of waiting for someone to bring it to you
 2. Cách tự tìm công việc thú vị thay vì đợi ai đó mang đến cho bạn
 1. How to tell someone they’re wrong without making them feel ashamed
 2. Cách nói với ai đó rằng họ sai mà không khiến họ cảm thấy xấu hổ
 1. How to take negative feedback gracefully
 2. Cách tiếp nhận phản hồi tiêu cực một cách duyên dáng

Categories

Recent posts