@manhng

Welcome to my blog!

Series jquery

July 30, 2018 13:15

Series jquery (edit)

Working with HTML Table

Ví dụ bạn muốn thao tác trên cột 2 với điều kiện lọc dữ liệu lấy từ cột 10 như hình dưới:

var table = $('form > table')[0];
var tr = $(table).find('tbody > tr');
$(tr).find('td:nth-child(10)').each(function () {
  var parent = $(this).parent();
  var isBold = $.trim($(this).text()) === "True";
  if (parent.length > 0 && isBold) {
    var bold = $(parent).find('td:nth-child(2)');
    //console.log($(bold).text());
    $(bold).css("font-weight","bold");​
  }
});

Categories

Recent posts