@manhng

Welcome to my blog!

React for Beginner

January 13, 2022 09:53

React for Beginner (edit)

  • React Router
  • React Redux
  • CSS Flexbox

1) React Router

React Router | Tutorial

React-Router là một thư viện định tuyến (routing) tiêu chuẩn trong React. Nó giữ cho giao diện của ứng dụng đồng bộ với URL trên trình duyệt. React-Router cho phép bạn định tuyến "luồng dữ liệu" (data flow) trong ứng dụng của bạn một cách rõ ràng. Nó tương đương với sự khẳng định, nếu bạn có URL này, nó sẽ tương đương với Route này, và giao diện tương ứng.

71-react router

2) Redux

React] Cùng tìm hiểu về Redux Toolkit, một phiên bản mới của Redux

3) CSS Flexbox

A Complete Guide to Flexbox | CSS-Tricks - CSS-Tricks

Categories

Recent posts