@manhng

Welcome to my blog!

SSH + PuTTY + OpenSSL

July 24, 2018 11:36

SSH là gì ? (edit)

Trang chủ: https://www.openssh.com

SSH được hiểu đơn giản là giao thức kết nối giữa máy chủ và máy khách được bảo mật một cách an toàn.

Tham khảo: https://hostingviet.vn/ssh-la-gi

PuTTY là gì?

Trang chủ: https://www.putty.org

PuTTY được hiểu là phần mềm sử dụng để điều khiển server thông qua mạng internet.

Tham khảo: https://hostingviet.vn/putty-la-gi-cach-su-dung-phan-mem-putty

PuTTYGen

https://www.ssh.com/ssh/putty/windows/puttygen

Generate RSA keys with SSH by using PuTTYgen

https://support.rackspace.com/how-to/generating-rsa-keys-with-ssh-puttygen/

Categories

Recent posts