@manhng

Welcome to my blog!

Building High Performance APIs

January 15, 2020 22:02

Building High Performance APIs (edit)

New words: gRPCProtocol Buffers & HTTP/2

https://developers.googleblog.com/2015/02/introducing-grpc-new-open-source-http2.html

https://opensource.google/projects/grpc

A high-performance universal RPC framework

gRPC is a modern RPC framework that can run in any environment. It can efficiently connect services in and across data centers with pluggable support for load balancing, tracing, health checking and authentication. It is also applicable in last mile of distributed computing to connect devices, mobile applications and browsers to backend services.

How Google uses gRPC

gRPC is being used for communication in internal production, on Google Cloud Platform, and in public-facing APIs.

Protocol Buffers

https://github.com/protocolbuffers/protobuf/releases

https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/overview

Protobuf

https://viblo.asia/p/protocol-buffers-la-gi-va-nhung-dieu-can-ban-can-biet-ve-no-maGK7D99Zj2

Kết luận

Protocol Buffer cung cấp một số lợi thế hấp dẫn so với JSON, XML ... để gửi dữ liệu qua mạng giữa các internal service. Mặc dù không phải là sự thay thế hoàn toàn cho JSON, XML, đặc biệt là các dịch vụ được sử dụng trực tiếp bởi trình duyệt web, Protocol Buffer cung cấp các lợi thế rất thực tế không chỉ ở các cách được nêu ở trên, mà còn về tốc độ mã hóa và giải mã, kích thước của dữ liệu trên dây, và nhiều hơn nữa.

Categories

Recent posts