@manhng

Welcome to my blog!

Dapper POCO Oracle

January 25, 2022 15:53

Dapper POCO Oracle (edit)

  • Oracle 12c 64bit database (Nuget: Oracle.ManagedDataAccess)
  • MySQL 5.7.21 (GPL) database (Nuget: MySqlConnector)

DBeaver (kết nối cơ sở dữ liệu MySQL, Oracle)

  • Tự động sinh ra Entity Relationship Diagram (ERD)
  • Tự động sinh ra các cấu Raw SQL tương ứng các bảng trong cơ sở dữ liệu
  • Kết hợp Dapper + DapperExtensions để thực hiện CRUD, tạo POCO từ database có sẵn cấu trúc bảng
  • Hỗ trở cả MySQL và Oracle

Tools:

Samples:

.NET code samples for Oracle database developers

oracle/dotnet-db-samples: .NET code samples for Oracle database developers (github.com)

https://github.com/oracle/dotnet-db-samples/issues/208

https://github.com/oracle/dotnet-db-samples/

Categories

Recent posts