@manhng

Welcome to my blog!

PMKT

February 1, 2019 17:22

Wix (edit)

https://nvmanhifi.wixsite.com/manhng/

Free themes

https://www.free-css.com/free-css-templates

https://hoangluyen.com/49-template-responsive-html5-css3-mien-phi/

https://www.ngoisaoso.vn/news/Blog/Mien-phi-tai-ve-150-mau-website-responsive-tuyet-dep-P2-408/

https://www.ngoisaoso.vn/news/Blog/Mien-phi-tai-ve-12-mau-website-ban-hang-tuyet-voi-nhat-428/

http://runtime.vn/kho-giao-dien.html

http://xep.vn/ (Gia công phần mềm và thiết kế website)

Website templates

https://www.wix.com/website-template/view/html/1890

https://www.wix.com/website-template/view/html/2101

Giới thiệu cá nhân

https://www.wix.com/website/templates/html/portfolio-cv

Giới thiệu công ty

https://www.wix.com/website/templates/html/business/services-maintenance

https://www.wix.com/website/templates/html/business/technology-apps

https://www.wix.com/website/templates/html/business/consulting-coaching

Giới thiệu công ty kiến trúc xây dựng

https://muatheme.com/ (Nguyễn Đức Anh)

https://muatheme.com/danh-muc/theme-wordpress-tieng-viet/

https://muatheme.com/tu-khoa/gioi-thieu/

https://muatheme.com/san-pham/theme-wordpress-gioi-thieu-cong-ty-kien-truc-xay-dung/

https://kientruc.trustweb.vn/

Giới thiệu công ty phần mềm bán hàng

https://muatheme.com/san-pham/theme-wordpress-gioi-thieu-phan-mem-ban-hang/

https://phanmembanhang.trustweb.vn/ (HAY)

WIX's Facebook: https://www.facebook.com/wix

WIX's Twitter: https://twitter.com/wix

WIX's Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wix-com/

BUILT WITH

https://builtwith.com/muatheme.com/

https://builtwith.com/xep.vn/

PMKT - SQL Server (edit)

1) Trong code: 

Snippet: MEMVAR.cs, SYSLIB.cs

Snippet: CntC..., Cnt_CT

Tìm theo tên: CntC..., Cnt_CT

Tìm theo tên chính xác: SYSLIBfrmCtKt_Edit

Acpi.Main.SYSLIB._ChangePH ('VBT', 'Vốn bằng tiền')

Acpi.Main.SYSLIB._ChungTu ('PT')

2) Trong DB:

select * from SysMenu_View where Menu_Text like N'%xuất%' OR Menu_Text_Me like N'%xuất%'

select * from SysMenu_View where Bac_Menu = 1 AND Menu_Function IS NULL

select * from SysMenu_View where Bac_Menu = 2 AND Menu_Function IS NOT NULL

SELECT * FROM SysMenu_View WHERE Visible = 'True' ORDER BY Stt_Menu, Stt_Order SELECT * FROM SysMenu_View WHERE Menu_Text LIKE N'%Phiếu%' --Menu_Name: MnuCTPT --Menu_Text: Phiếu thu tiền mặt --Menu_Function: Acpi.Main.dll,Acpi.Main.SYSLIB._ChungTu('PT') --Stt_Menu: Mnu03.002.MnuCTPT SELECT * FROM SysDmCt WHERE Ma_Ct='PT' ORDER BY Ma_Ct --Ma_Ct: PT --Ten_Ct: Phiếu thu tiền mặt --Master_Table: CT --Detail_Table: CTKT --Edit_Form: Acpi.Ct.CTKT.frmCtKt_Edit --Tiền Tệ SELECT * FROM DmTte --Phân Hệ Kế Toán SELECT * FROM SysPhanHeKT --Acpi.Main.SYSLIB._ChangePH

Thông báo hiển thị trên màn hình

EXEC SearchAllTables N'M_Message_Choose_Voucher_DuyetLock'

select * from [dbo].[SysMemvar]

select * from [dbo].[SysMemvar] where [Name] = N'M_Message_Choose_Voucher_DuyetLock'

Tìm đường dẫn trong chương trình

EXEC SearchAllTables N':\'

select * from [dbo].[SysMemvar]

select * from [dbo].[SysMemvar] where [Name] = N'M_Message_Choose_Voucher_DuyetLock'

select * from [dbo].[SysMemvar] where [Value] LIKE N'%:\%'

SELECT * FROM [Test]
where TextData IS NOT NULL
AND TextData NOT LIKE '%exec sp_reset_connection%'
AND TextData NOT LIKE '%SELECT target_data%'
AND TextData NOT LIKE '%SET DEADLOCK_PRIORITY%'
AND TextData NOT LIKE '%if exists(%'

3) Search all text in all tables

https://stackoverflow.com/questions/15757263/find-a-string-by-searching-all-tables-in-sql-server-management-studio-2008

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/c0c57332-8624-48c0-b4c3-5b31fe641c58

4) Icons

https://www.flaticon.com/search?word=bill

https://www.iconfinder.com/search/?q=bill

5) Màn hình thiết kế:

Cnt_CT.cs

- Logger: Lấy đường dẫn từ lúc chạy chương trình

- Message Box: Được lưu ở bảng [SysMemvar]

- Path: Đường dẫn hay dùng

  • D:\Acpi\Backup\
  • D:\Acpi\Update\
  • D:\Acpi\Program\Setting.xml

Phần Mềm Kế Toán

October 1, 2017 23:14

1. Nhân viên triển khai

- Khai thông tin tên công ty

- Khai thông tin nhân viên công ty

- Phân quyền người sử dụng: Giám đốc, Trưởng phòng kế toán, Nhân viên

2. Cài đặt chương trình PMKT

3. Cung cấp thông tin người sử dụng PMKT cho công ty cần triển khai PMKT

4. Công ty cần triển khai PMKT sử dụng và phản hồi lại công ty triển khai

 

BRAVO: http://www.bravo.com.vn/

FAST: http://fast.com.vn/

VASJ: http://www.vasj.com.vn/

 

Software Engineer Deployment: Kỹ sư triển khai phần mềm
Chief Accountant: Kế toán trưởng
Accountant: Kế toán viên

Accountant Kế toán
Architect Kiến trúc sư
Business man Nam doanh nhân
Business woman Nữ doanh nhân
Computer software engineer Kỹ sư phần mềm máy tính
Delivery person Nhân viên giao hàng
Designer Nhà thiết kế
Engineer Kỹ sư
Postman Người đưa thư
Saleperson Nhân viên bán hàng
Secretary Thư kí
Store owner/ Shopkeeper Chủ cửa hiệu
Supervisor Người giám sát/ giám thị
Technician Kỹ thuật viên

Categories

Recent posts