@manhng

Welcome to my blog!

Oracle Import Export

August 9, 2021 23:01

Oracle Import Export (edit)

Có 2 cách để làm việc với dòng lệnh trong Oracle như sau:

1) Open CMD với quyền Admin (sau đó paste câu lệnh imp username/password@localhost FILE=Northwind.dmp FULL=y vào để tiến hành import)
2) Open CMD với quyền Admin (sau đó paste câu lệnh sqlplus system/password@localhost/ORCL as sysdba vào để chạy các câu lệnh với SQL Plus)

Lưu ý: Phải start service OracleOraDB12Home1TNSListener của Oracle trước.

ORCL là alias name (net_service_name) trong tệp tnsnames.ora

2) Đường dẫn ORACLE_HOME:

ORACLE_HOMEC:\app\ORACLE\virtual\product\12.2.0\dbhome_1\

C:\app\ORACLE\virtual\product\12.2.0\dbhome_1\network\admin\tnsnames.ora

C:\app\ORACLE\virtual\product\12.2.0\dbhome_1\network\admin\listener.ora

Local Naming Parameters (tnsnames.ora) (oracle.com)

3) Lệnh cần nhớ:

sqlplus system/password as sysdba
sqlplus system/password@localhost/ORCL as sysdba
alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true;

4) Tham khảo:

Import, export file dmp Oracle database 11g (viblo.asia)

Import và Export cơ sở dữ liệu Oracle (openplanning.net)

Hướng dẫn sử dụng Oracle Database Link và Synonym (openplanning.net)

oracle11g - How to import an Oracle database from dmp file and log file? - Stack Overflow

20 Original Export and Import (oracle.com)

DROP TABLESPACE (oracle.com)

Categories

Recent posts