@manhng

Welcome to my blog!

Node Management for Windows

March 10, 2021 18:23

Node Management for Windows (edit)

Bạn đang có Node version 14, bạn muốn dùng thêm Node version 12, đây là bài viết dành cho bạn.

https://github.com/bradygmsft/semantic-ui-aspnetcore-razor

Để code trên chạy được, cần chạy các lệnh sau để cài đặt Node.js, Gulp.js

 • npm install -g npm
 • git --version
 • npm install
 • npm -v
 • node -v
 • VS 2019 > View > Other Windows > Task Runner Explorer > Right click into Tasks > task_name > Starting ... Finished ... > Failed
 • npm install -g gulp
 • npm rebuild node-sass
 • VS 2019 > View > Other Windows > Task Runner Explorer > Right click into Tasks > task_name > Starting ... Finished ... > Succeed
 • npm install -g gulp-cli
 • npm install -g gulp-cli --force
 • gulp -v
 • npm install --save-dev gulp

Download Node version 12

https://nodejs.org/en/download/releases/

Download NVM

https://www.sitepoint.com/quick-tip-multiple-versions-node-nvm/

A node.js version management utility for Windows. Ironically written in Go.

https://github.com/coreybutler/nvm-windows

https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases

Gulp

https://www.sitepoint.com/introduction-gulp-js/

https://www.codementor.io/@soyzamudio/how-to-set-up-gulp-beginner-guide-du107zpmv

https://css-tricks.com/gulp-for-beginners/

https://gulpjs.com/docs/en/getting-started/watching-files/

Task Runner Explorer

NodeJS

January 24, 2018 10:17

Frontend

NodeJS: NodeJS là một nền tảng Server-Side được xây dựng dựa trên Javascript Engine (V8 Engine)

NPM: NPM là một công cụ quản lý package của NodeJS

TypeScript

+ TypeScript is a typed superset of JavaScript that compiles to plain JavaScript.

TypeScript is a language for application-scale JavaScript. TypeScript adds optional types, classes, and modules to JavaScript. TypeScript supports tools for large-scale JavaScript applications for any browser, for any host, on any OS. TypeScript compiles to readable, standards-based JavaScript.

TypeScript is an open source programming language that was developed to help enable building large-scale JavaScript applications. For more information, including tutorials, sample programs, and access to the language specification.

TypeScript là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, nó có thể được coi là một phiên bản nâng cao của Javascript bởi việc bổ sung tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. TypeScript có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy ở client-side (Angular2) và server-side (NodeJS). 

+ Bắt đầu với những đoạn code TypeScript đầu tiên ở đây

+ Tin tức mới nhất về TypeScript ở đây

+ Tại sao TypeScript lại ra đời, những điểm hạn chế của JavaScript

+ TypeScript - MSDN Blogs - Microsoft

+ JavaScript - TypeScript: Making .NET Developers Comfortable with JavaScript

+ Cách tổ chức code trong ứng dụng Angular 4

Tạo template riêng cho Angular CLI bằng Schematics (phần 1)

Tạo template riêng cho Angular CLI bằng Schematics (phần 2)

Install NodeJS
https://nodejs.org/en/download/

Install NPM
npm install npm@latest -g

node -v
6.11.0

npm -v
5.6.0

npm uninstall -g angular-cli
npm uninstall --save-dev angular-cli
npm uninstall -g @angular/cli
npm cache clean

Backend

Microsoft.AspNetCore.SignalR
Install-Package Microsoft.AspNetCore.SignalR -Version 1.0.0-alpha2-final

Microsoft.EntityFrameworkCore
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore -Version 2.0.1

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -Version 2.0.1

SqlTableDependency
Install-Package SqlTableDependency -Version 6.1.0

 

NodeJS

July 19, 2017 20:57

Node Global Cache

C:\Users\ManhNguyen\AppData\Roaming\npm-cache\

Top 10 Mistakes Node.js Developers Make

https://www.airpair.com/node.js/posts/top-10-mistakes-node-developers-make

The Top 10 Most Common Mistakes That Node.js Developers Make

https://www.toptal.com/nodejs/top-10-common-nodejs-developer-mistakes

Install packages

npm install -g jshint

npm update -g jshint

Update local packages

npm update

npm outdated

Update global packages

npm update -g

npm outdated -g --depth=0

Check update

npm install -g npm-check-updates

Clean Cache

npm cache clean --force

NodeJS

rm -rf node_modules

npm install

npm rebuild node-sass

Categories

Recent posts