@manhng

Welcome to my blog!

Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại

November 5, 2019 20:43

Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại (edit)

Phần I. Tổng quan về ngân hàng thương mại

Chương 1.Tổng quan về ngân hàng thương mại

Chương 2.Các báo cáo tài chính của một ngân hàng thương mại

Phần II.Quản lý nguồnvốn tài sản

Chương 3.Nghiệp vụ huy động vốn và quản lý nguồn vốn

Chương 4.Tài sản và quản lý tài sản

Phần III.Nghiệp vụ tín dụng

Chương 5.Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

Chương 6.Tín dụng doanh nghiệp

Chương 7.Tín dụng tiêu dùng cá nhân

Phần IV.Nghiệp vụ thanh toán

Chương 8.Nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền trong nước

Chương 9.Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Phần V.Dịch vụ ngân hàng và nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng

Chương 10.Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

Chương 11.Các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng thương mại

Các vị trí tuyển dụng:

Lập Trình Viên

Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

Chuyên Viên Giải Pháp - Phòng Giải Pháp và Chiến Lược Công Nghệ

Chuyên viên kiểm toán ngân hàng:

Vận hành & Phát triển CNTT, hạ tầng cơ sở CNTT, Ứng dụng và cơ sở dữ liệu + an ninh thông tin.

Nhận diện, phân tích và đánh giá rủi ro liên quan đến Công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ngân hàng.

Tìm hiểu, đánh giá các yêu cầu tuân thủ liên quan đến CNTT từ các văn bản pháp quy của các cơ quan hữu quan và các chính sách/quy định của bản thân Ngân hàng đối với các hoạt động có liên quan đến CNTT

Kinh nghiệm về rà soát, đánh giá, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến CNTT trong các tổ chức tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, công ty tài chính…)

 

Categories

Recent posts