@manhnguyenv

Welcome to my blog!

Microservices

May 4, 2019 11:17

Microservice & OAuth2 (edit)

https://callistaenterprise.se/blogg/teknik/2015/04/10/building-microservices-with-spring-cloud-and-netflix-oss-part-1/

https://callistaenterprise.se/blogg/teknik/2015/04/15/building-microservices-with-spring-cloud-and-netflix-oss-part-2/

https://callistaenterprise.se/blogg/teknik/2015/04/27/building-microservices-part-3-secure-APIs-with-OAuth/

ASP.NET Core Full Stack

https://fullstackmark.com/post/21/user-authentication-and-identity-with-angular-aspnet-core-and-identityserver

https://ndccopenhagen.com/workshop/identity-access-control-for-modern-applications-and-apis-using-asp-net-core-2/

Data Transfer Objects (DTOs)

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/data/using-web-api-with-entity-framework/part-5

ASP.NET MVC 5

https://nhatkyhoctap.blogspot.com/2012/08/aspnet-mvc-co-ban-ve-validation.html

https://nhatkyhoctap.blogspot.com/2013/03/su-dung-dependency-injection-trong.html

https://nhatkyhoctap.blogspot.com/2013/10/aspnet-mvc-authentication-va-authorize.html

 

ASP.NET Core Identity

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity?view=aspnetcore-2.2&tabs=visual-studio

Microservices security with OAuth2

https://piotrminkowski.wordpress.com/2017/12/01/part-2-microservices-security-with-oauth2/

Microservices security with Oauth2 (https://piotrminkowski.wordpress.com/2017/02/22/microservices-security-with-oauth2/)

Advanced Microservices Security with OAuth2 (https://piotrminkowski.wordpress.com/2017/03/30/advanced-microservices-security-with-oauth2/)

ASP.NET Membership > Asp.net Simple Membership> ASP.NET Identity

https://coding4food.net/2017/08/30/aspnet-identity-1-introduction/

OAuth và OpenID

https://www.codehub.vn/OpenID-va-OAuth-Khac-Nhau-Nhu-The-Nao

Đăng nhập & Phân quyền

ASP.NET

Free. Cross-platform. Open source. A framework for building web apps and services with .NET and C#.

ASP.NET Identity

The ASP.NET membership system was introduced with ASP.NET 2.0 back in 2005, and since then there have been many changes in the ways web applications typically handle authentication and authorization. ASP.NET Identity is a fresh look at what the membership system should be when you are building modern applications for the web, phone, or tablet.

ASP.NET Membership was designed to solve site membership requirements that were common in 2005, which involved Forms Authentication, and a SQL Server database for user names, passwords, and profile data. Today there is a much broader array of data storage options for web applications, and most developers want to enable their sites to use social identity providers for authentication and authorization functionality. The limitations of ASP.NET Membership's design make this transition difficult:

  • The database schema was designed for SQL Server and you can't change it. You can add profile information, but the additional data is packed into a different table, which makes it difficult to access by any means except through the Profile Provider API.
  • The provider system enables you to change the backing data store, but the system is designed around assumptions appropriate for a relational database. You can write a provider to store membership information in a non-relational storage mechanism, such as Azure Storage Tables, but then you have to work around the relational design by writing much code and a lot of System.NotImplementedExceptionexceptions for methods that don't apply to NoSQL databases.
  • Since the log-in/log-out functionality is based on Forms Authentication, the membership system can't use OWIN. OWIN includes middleware components for authentication, including support for log-ins using external identity providers (like Microsoft Accounts, Facebook, Google, Twitter), and log-ins using organizational accounts from on-premises Active Directory or Azure Active Directory. OWIN also includes support for OAuth 2.0, JWT and CORS.

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/identity/overview/

 

ASP.NET Core

ASP.NET Core is a cross-platform .NET framework for building modern cloud-based web applications on Windows, Mac, or Linux.

ASP.NET Core Identity

ASP.NET Core Identity is the membership system for building ASP.NET Core web applications, including membership, login, and user data.

Basically, you have two scenarios:

  • Either you're using ASP.NET Core, in which case you'll have to use Microsoft.AspNetCore.Identity.
  • Or you're using an ASP.NET version before ASP.NET Core, and you'll have to use Microsoft.AspNet.Identity.Core.

https://weblogs.asp.net/jeff/no-you-don-t-need-to-use-asp-net-identity

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/cookie?view=aspnetcore-2.2

https://andrewlock.net/introduction-to-authentication-with-asp-net-core/

 

 

.NET Developer và một số yêu cầu tuyển dụng

Cơ bản về lập trình OOP

Đây là điều bắt buộc các bạn phải biết trong khi đi phỏng vấn, các bạn không nắm vững cái này thì sẽ có khả năng cao là bị loại vì đây là những kiến thức hết sức căn bản. Để nắm chắc OOP tức là lập trình hướng đối tượng, các bạn cần nắm chắc khái niệm và các tính chất của nó (có 4 tính chất). Mỗi tính chất cac bạn phải hiểu và lấy ví dụ được đồng thời các bạn cũng phải nêu ra được tác dụng của nó.

Ngôn ngữ lập trình C#

Về ngôn ngữ lập trình C#, các bạn không cần thiết phải cái gì cũng biết nhưng một số điểm các bạn nên biết về Interface và Abstract class hay hiểu biết về các collection trong C#.NET. Ngoài ra các bạn cũng cần hiểu về đa luồng, extension methods, delegate, xử lý bất đồng bộ, overriding method, và tổng quan các thư viện hay dùng nhất.

ASP.NET MVC và WebAPI

Về ASP.NET MVC các bạn cần nắm rõ mô hình MVC là gì? Trong ASP.NET MVC có các thành phần gì? Cách truyền dữ liệu từ Controller về View có những cách nào? ViewBag, ViewData, TempData và  Session? Sự khác nhau giữa chúng như thế nào? Khi nào thì dùng cái nào?

Ngoài ra có cơ chế Routing, ASP.NET Identity, Antiforeign, WebAPI, kiến thức về REST và Restful API…

Entity Framework và ADO.NET

Câu hỏi hay hỏi nhất trong khi phỏng vấn .NET Developer là bạn đã làm việc với Entity Framework chưa? Có những cách làm việc nào? Vậy là các bạn phải trả lời được có 3 cách là DB First, Code First và Model First. Vậy là các bạn phải nêu được ưu nhược điểm của cả 3. Thường là DB First và Code First sẽ được hỏi nhiều nhất.

Một trong những câu hỏi hay được hỏi nhất về Entity Framework sẽ là phần Migration nếu bạn trả lời hay dùng Code First. Còn lại DB First thì các bạn cũng sẽ được hỏi những nội dung còn lại ngoài phần migration đó là phải hiểu về Linq to Entity tức là khi nào dữ liệu của bạn được load ra, dùng Iqueryable ra sao? Cách tối ưu hóa câu lệnh LinQ khi truy vấn database rồi cách phân trang bản ghi với LINQ.

Ngoài ra các bạn cần nắm được cách debug từ LINQ bản chất là gen ra câu lệnh SQL để execute trong SQL Server nên các bạn cần nắm được cách thức để debug, tracing và tối ưu hóa nó.

Đôi khi các dự án có làm ADO.NET có thể là call các store procedure trong SQL Server vì giờ không ai viết câu lệnh raw SQL trong code cả

Kỹ năng Unit Test

Đây là kỹ năng viết các đoạn code để kiểm thử ở mức đơn vị đối với các function code ra, trong .NET các bạn thường sử dụng MSUnit có sẵn của Visual Studio hoặc Nunit để viết các đoạn mã kiểm thử. Kỹ năng này không bắt buộc nhưng là điểm cộng của các bạn.

SQL Server

Về SQL Server ngoài việc viết lệnh CRUD thì các bạn còn phải tìm hiểu về Store Procedure, Triggers, Funtions, View đồng thời quan  trọng hơn là cách viết lệnh tối ưu, đánh index để tăng tốc độ cho câu lệnh.

Kỹ năng quản lý source code

Các bạn cần có kỹ năng quản lý source code khi làm việc với các SCM như Git hay SVN, TFS…để giúp làm việc nhanh và hiệu quả hơn.

Một số Design Pattern

Các bạn làm dev có thể không phải sử dụng nhiều vì các SA họ đã áp dụng đối với core của công ty nhưng các bạn nên biết để hiểu và tốt cho việc phát triển sự nghiệp của mình. Hơn nữa lên senior thì phải biết Design Pattern chứ nhỉ.

Principles

Các bạn cũng phải biết một số principle tiêu biểu là SOLID.

Kiến thức Frontend (Javascript, Jquery, Html, CSS, Angular ...)

Các bạn biết các kiến thức này mặc dù không phải là .NET nhưng nếu một công ty họ tuyển Fullstack developer thì những điều này giúp bạn tăng giá trị trong mắt nhà tuyển dụng.

Cách viết code sạch và tối ưu hóa code

Cách viết code sạch và tối ưu này mình rất coi trọng vì nếu các bạn làm junior hay senior thì việc các bạn viết Code nói lên chất lượng thực sự của các bạn. Kỹ năng này bao gồm việc đặt tên biến, tên hàm, class, cách viết code sao cho dễ đọc dễ maintenance …Giúp việc sử dụng lại code dễ dàng hơn nhất là khi các bạn làm một sản phẩm lâu dài thì nó lại càng hữu ích. Đây là một kỹ năng rất cần thiết và rất được các bậc tiền bối coi trọng.

Tóm lại

Là một .NET developer không chỉ biết code tốt, mà cần các kỹ năng liên quan nữa như thế mới thực sự có value. Hơn nữa code  tốt không bằng thái độ tốt, nhiều khi kỹ năng của bạn chưa được như người ta mong muốn nhưng thái độ của bạn khi phỏng vấn cũng làm người ta thấy mình có tiềm năng phát triển và có thể đáp ứng được công việc. Kể cả khi mình giỏi thật thì thái độ cũng phải khiêm tốn và cầu thị vì không ai giỏi tất cả. Cuối cùng là tư duy về sản phẩm, một developer giỏi không phải chỉ giỏi kỹ thuật mà phải hiểu khách hàng cần gì cũng đừng giới hạn mình theo những gì mình nói trong bài viết này mà phải mở rộng hơn nữa? Làm khách hàng hài lòng và làm sao để lợi cho khách hàng, lợi cho người thuê mình tức là lợi cho chính mình.

ban-can-chuan-bi-nhung-gi-truoc-khi-di-phong-van-vi-tri-net-developer-01

Categories

Recent posts