@manhng

Welcome to my blog!

Learning T-SQL

February 3, 2018 10:21

Một số thuật ngữ tiếng Anh cần nắm

  • statistics: thống kê
  • partitioning: phân chia

Tổng quan các lệnh T-SQL

https://opbuildstorageprod.blob.core.windows.net/output-pdf-files/en-us/SQL.sql-content/live/t-sql/statements.pdf

Cách copy dữ liệu từ table này sang table khác trong SQL

https://www.sqlshack.com/how-to-copy-tables-from-one-database-to-another-in-sql-server/

Sử dụng Memory-Optimized Tables thay thế cho Temporary Tables và Table Variables

https://www.sqlshack.com/using-memory-optimized-tables-to-replace-sql-server-temp-tables-and-table-variables/

Thế nào là Temporary Tables và Table Variables

http://www.c-sharpcorner.com/article/temporary-tables-and-table-variables-in-sql/

Chuyển MySQL tables lên Azure

https://www.sqlshack.com/how-to-migrate-mysql-tables-to-microsoft-azure-sql-database/

Phân chia tables ra thành nhiều tables nhỏ hơn

https://www.sqlshack.com/database-table-partitioning-sql-server/

Chuyển hàng thành cột hoặc cột thành hàng

  • PIVOT
  • CURSOR

https://www.sqlshack.com/multiple-options-to-transposing-rows-into-columns/

PIVOT & UNPIVOT

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms177410(v=sql.105).aspx

Categories

Recent posts