@manhng

Welcome to my blog!

Những vấn đề cần lưu ý trong phát triển và kinh doanh sản phẩm

July 28, 2020 09:04

Những vấn đề cần lưu ý trong phát triển và kinh doanh sản phẩm (edit)

Xây dựng định hướng chiến lược phát triển

- Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ...

- Phân tích, đánh giá tiềm năng, hiện trạng của ...

- Xác định quan điểm, mục tiêu, dự báo các chỉ tiêu của ...

- Định hướng tổ chức ...

- Định hướng phát triển sản phẩm ...

- Định hướng đầu tư phát triển ..

- Định hướng phát triển bền vững ...

- Đề xuất chính sách, giải pháp ...

Chiến lược xây dựng doanh nghiệp

https://trinhducduong.com/chien-luoc-xay-dung-doanh-nghiep/

Kỹ năng tuyển dụng cơ bản

https://trinhducduong.com/ky-nang-tuyen-dung-co-ban/

Kỹ năng thuyết phục trong giao tiếp

https://trinhducduong.com/ky-nang-thuyet-phuc-trong-giao-tiep/

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

https://trinhducduong.com/lam-sao-de-thu-hut-khach-hang/

Nguyên tắc về chiến lược kinh doanh

https://thicao.com/kien-thuc/7-nguyen-tac-ve-chien-luoc-kinh-doanh

Phát triển sản phẩm mới - New Product Development

1. Hình thành ý tưởng
2. Sàn lọc ý tưởng
3. Phát triển và thử nghiệm mô hình sản phẩm
4. Phát triển chiến lược marketting
5. Ước tính lợi nhuận
6. Phát triển sản phẩm
7. Thử nghiệm thị trường
8. Thương mại hóa sản phẩm

Nguyên tắc phát triển sản phẩm du lịch

1. Nguyên tắc phù hợp với nhu cầu khách
2. Nguyên tắc lợi ích kinh tế
3. Nguyên tắc đặc sắc
4. Nguyên tắc tổng thể
5. Nguyên tắc bảo tồn và giữ gìn

Các nguyên tắc cơ bản trong việc phát triển sản phẩm du lịch tại điểm đến

1. Nghiên cứu thị trường
2. Hợp tác với các bên liên quan để phát triển sản phẩm tại điểm đến
3. Tạo ra phù hợp giữa sản phẩm với thị trường
4. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm du lịch tại điểm đến

Phát triển bền vững

http://sis.vnu.edu.vn/phat-trien-ben-vung-chien-luoc-phat-trien-toan-cau-the-ky-xxi/

Các thách thức về môi trường

+ Biến đổi khí hậu toàn cầu
+ Suy giảm tầng ôzôn
+ Suy thoái đa dạng sinh học
+ Suy thoái tài nguyên đất và hoang mạc hóa
+ Suy thái tài nguyên nước ngọt
+ Ô nhiễm bởi các chất thải nguy hại
+ Suy thoái môi trường và tài nguyên biển…

Các thách thức trong các lĩnh vực khác

+ Tăng dân số
+ Bất bình đẳng về thu nhập
+ Nghèo đói
+ Thất học
+ Dịch bệnh
+ Đô thị hóa và sự hình thành các siêu đô thị
+ Nạn tham nhũng…

Bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D)

Nguyên tắc kế toán cho R&D

https://viblo.asia/p/nguyen-tac-ke-toan-cho-nghien-cuu-va-phat-trien-rd-nwmkyEBJkoW

Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-bang-can-doi-ke-toan-balance-sheet-ogBG29gqMxnL

Sách kinh doanh + Sách bán hàng

15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân
Những Nguyên Tắc Để Giàu Có

Tâm Lý Học Thành Công
Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng

Kẻ Thành Công Phải Biết Lắng Nghe
Nghệ Thuật Đàm Phán Đỉnh Cao
Nghệ Thuật Giao Tiếp Để Thành Công

Thành Công 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết

Tư Duy Nhanh Và Chậm
Phi Lý Trí
Tâm Lý Học Thành Công

Categories

Recent posts