@manhng

Welcome to my blog!

Js Library

July 15, 2017 21:09

Js Library

1) Modernizr.js

Modernizr là một thư viện JavaScript nhẹ dùng để nhận biết tính năng HTML5 và CSS3 trong trình duyệt của bạn. 

2) Moment.js

http://momentjs.com/

Moment.js dùng để hiển thị datetime friendly dạng "vừa mới xong", "cách đây vài phút", ... giống Facebook

 

Categories

Recent posts