@manhng

Welcome to my blog!

Java Batch

February 8, 2022 16:39

Java Batch (edit)

Algorith Daily

AlgoDaily - Java Interview Questions Cheat Sheet - Introduction

Java Programming Cheatsheet

Java Programming Cheatsheet (princeton.edu)

Java Programming Cheat Sheet

Java Cheat Sheet | Java Programming Cheat Sheet For Beginners | Edureka

Java Cheat Sheet (2022) - InterviewBit

Learn Java: Object-Oriented Java Cheatsheet | Codecademy

Java Enterprise Edition (EE)

Eclipse Packages | The Eclipse Foundation - home to a global community, the Eclipse IDE, Jakarta EE and over 350 open source projects...

Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers | Eclipse Packages

Java Source Code

TERASOLUNA Batch Framework for Java (github.com)

TERASOLUNA Server Framework for Java (5.x) (github.com)

Các vấn đề cần quan tâm:

 • Type:
  • App
  • Web
  • Batch Job
 • JDK:
  • Java JDK nào?
  • Java JDK version mấy?
 • Framework:
  • Spring Boot version mấy?
  • Mặc định khi dùng Spring Boot nó sẽ chỉ định thằng Hibernate
 • Data Access Layer:
  • Hibernate version mấy?
  • JPA version mấy?
  • myBatis version mấy?
 • Unit Testing: JUnit hoặc Spock 

VBA + VB.Net and Java

January 25, 2022 17:16

VBA + VB.Net and Java (edit)

 • VB6
 • VB6  for Access 2016
 • VBA
 • VBA for Excel
 • VB.NET
 • Java

App:

 • Word
  • Table
  • Image
 • Excel
  • Excel Chart
  • Excel Range
  • Excel Image
 • PowerPoint
 • PDF
 • Microsoft Print to PDF

Concept:

 • Coding Standards and Code Reviews
 • Coding Techniques
 • Best Practices
 • Conclusion
 • Suggested Reading​

RVBA Naming Conventions - Xoc Software (RVBA Conventions, Maya Calendar, et.al.)

Object Naming Conventions | Microsoft Docs (VB6)

Constant and Variable Naming Conventions | Microsoft Docs (VB6)

Structured Coding Conventions | Microsoft Docs (VB6)

Visual Basic for Applications - Excel VBA - The full course | Udemy

 • create your own macro in Excel
 • program in VBA
 • understand Visual Basic for Applications
 • create automated reports in Excel
 • develop your applications and tools in Excel

Visual Basic for Microsoft Access Tutorial | Udemy

Visual Basic 6.0 Tutorial: Getting Started With Visual Basic Programming - Udemy Blog

Visual Basic Timer: How to Use It to Schedule Your Tasks - Udemy Blog

C# and Access 2016

C# Database Driven WinForm Apps (step by step projects) | Udemy

 • Students will understand the basics of database programming using C# and MS Access database.
 • Students will become familiar with database programming concepts.
 • Students will be able to create small database-driven desktop apps.
 • Students will understand basics of database concepts.
 • Students will be able to create and modify Windows Forms and bind form objects with database objects.
 • Students will be ready to tackle more complex projects.
 • Visual Studio
 • Basic familiarity with Windows Forms
 • Basic C# Skills (loops, conditional statements, very basics of OOP etc.)
 • Basic knowledge of Database terminology

VB and Access

Microsoft Access, SQL: Visual Basic, Database Administration | Udemy

VB.NET

VB.NET Masterclass: Learn Visual Basic and VBScript | Udemy

Learning Visual Basic .NET Tutorials: VB.NET Programming | Udemy

Coding Conventions - Visual Basic | Microsoft Docs

Visual Basic .NET Tutorial for Beginners Make App That Sells | Udemy

Visual Basic .NET Programming for Complete Beginners | Udemy

 • Produce Windows Console Applications
 • Learn the fundamentals of Visual Basic .NET
 • How to understand and write simple Visual Basic .NET programs
 • Design and build Windows Forms Application
 • By learning Visual Basic .NET Basics, you will be able to jump quickly into the intermediate level of this programming language
 • Create a database in Microsoft Access 2016
 • Connect to Access database by using commands in a central module
 • Do Simple Data Binding and Complex Data Binding
 • Manage data in the database by doing CRUD Operations
 • Write SQL statements for retrieving and searching from a single point
 • Create a Product Management System (Complete CRUD Application)
 • Create Multiple Document Interface (MDI) Application

Some pet projects:

 • Create and write Excel files in C# and VB.NET
 • Create an Excel (XLSX) or PDF file in ASP.NET
 • Create Excel Chart in C# and VB.NET
 • Open and read Excel files in C# and VB.NET
 • Read and write CSV (or TSV) in C# and VB.NET
 • Convert Excel files to PDF in C# and VB.NET
 • Convert Excel files to image formats in C# and VB.NET
 • Convert Excel files to HTML in C# and VB.NET
 • Print Excel files in C# and VB.NET
 • Export Excel files from ASP.NET GridView
 • Export a DataTable or DataSet to an Excel file in C# and VB.NET
 • Export Excel sheet into DataTable in C# and VB.NET
 • Import and Export Excel to DataGridView in C# and VB.NET
 • Referencing Excel cell and range in C# and VB.NET
 • Excel Formula Calculation in C# and VB.NET

Java

June 25, 2018 10:12

Java (edit)

Bạn cần quan tâm 2 thứ:

 • Oracle Java Runtime Environment (JRE)
 • Oracle Java SE Development Kit (JDK)

Bạn cần biết sử dụng một số tools sau:

 • Sử dụng Firefox Developer Edition (Firefox Quantum: Developer Edition)
 • Sử dụng JMeter (công cụ kiểm tra ứng dụng web)
 • Sử dụng BurpSuite (công cụ kiểm tra ứng dụng web)
 • Sử dụng Acunetix (chưa dùng)

Những gì bạn cần phải làm?

+ Download JDK

+ Download JRE

+ Cấu hình biến môi trường JAVA_HOME

+ Download BurpSuite

+ Click đúp vào tệp .jar và chạy

+ Chú ý 2 thông số (localhost, 127.0.0.1) khi cấu hình Proxy trên Firefox

+ Bạn vào đây để lấy Certificate cho HTTPS: http://burp/cert

Hướng dấn Java

https://freetuts.net/huong-dan-cai-dat-cau-hinh-va-thiet-lap-bien-moi-truong-cho-java-1024.html

Những trang hướng dẫn về BurpSuite

http://www.conmaz.net/kien-thuc/burp-suite-cong-cu-bao-mat-dac-chung-phan-1.html

http://www.conmaz.net/kien-thuc/burp-suite-cong-cu-bao-mat-dac-chung-phan-2.html

Cài đặt - Java SE Development Kit 8 Update 171 (64-bit)

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

Hướng dẫn cơ bản

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/

Cấu hình biến môi trường Java

https://cnttqn.com/threads/huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-java-tren-windows-10.3750.html

1. Download và cài đặt JDK.

Đầu tiên, chúng ta vào trang chủ của Oracle để tiến hành tải về JDK http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.

Tại đây, tùy thuộc vào máy tính của bạn cài hệ điều hành Windows 32 bit hay 64 bit mà bạn chọn phiên bản cho phù hợp. Trước tiên bạn cần chọn vào mục Accept License Agreement và sau đó tiến hành chọn phiên bản JDK phù hợp:

Sau đó, chúng ta chọn ổ đĩa để lưu file JDK. Kết quả sau khi tải về như sau:

Đến đây, chúng ta đã hoàn thành bước tải về. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt JDK thông qua trình tự như sau:

Bước 1: Kích chuột phải vào file JDK vừa tải về và chọn Open hoặc chúng ta có thể nhấp đôi chuột vào file này để mở file cài đặt lên.

Bước 2: Chọn Next:

Bước 3: Chọn Change để thay đổi thư mục cài đặt. Nếu không cần thay đổi, chúng ta chọn Next để tiếp tục:

Bước 4: Chờ đến khi quá trình cài đặt diễn ra hoàn tất.

Nếu bạn cần thay đổi thư mục cài đặt JRE (Java Runtime Environment) thì chọn vào Change, còn không thì chúng ta chọn Next:

Quá trình cài đặt tiếp tục diễn ra. Chúng ta chờ đến khi nó hoàn thành và nhấn Close để kết thúc.

Tới đây quá trình cài đặt đã kết thúc.

2. Thiết lập biến môi trường và cấu hình cho Java.

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập biến môi trường cho Java trên hệ điều hành Windows 10. Các phiên bản hệ điều hành còn lại các bạn có thể làm tương tự.

Đầu tiên, chúng ta nhấn chuột phải vào biểu tượng ThisPC (hoặc MyComputer) chọn Properties.

Màn hình System hiển thị, chúng ta chọn Advanced system settings.

Hộp thoại System Properties xuất hiện, bạn chọn vào Environment Variables:

Trong hộp thoại Environment Variables, chúng ta vào phần System variables và chọn New:

Trong hộp thoại New System Variable, chúng ta điền vào ô Variable name  JAVA_HOME, còn trong ô Variable value chúng ta nhấn vào nút Browser Directory và trỏ tới đường dẫn cài đặt thư mục JDK. Nhấn OK để hoàn tất việc đặt tên biến môi trường.

Tiếp theo, cũng trong phần System variables, chúng ta tiến hành sửa đổi biến môi trường Path như sau: Kích chuột vào dòng Path và chọn Edit. Hộp thoại Edit environment variable xuất hiện, chúng ta nhấn chuột vào nút New và điền vào dòng sau: %JAVA_HOME%\bin;, nhấn OK để kết thúc.

Để biết được quá trình cấu hình và cài đặt biến môi trường thành công hay chưa, bạn gõ tổ hợp phím Windows + R, hộp thoại Run sẽ xuất hiện, bạn nhập vào cmd ở dòng RunMàn hình Command Prompt xuất hiện, bạn nhập vào dòng sau: java -version. Nếu chúng ta cấu hình thành công thì sẽ có kết quả như sau:

 

Java

July 7, 2017 13:21

Java  - CRUD Web Application Tutorial

https://shakeelosmani.wordpress.com/2017/02/13/step-by-step-spring-boot-hibernate-crud-web-application-tutorial/

Categories

Recent posts