@manhng

Welcome to my blog!

Google+Amazon+Apple+Microsoft+Facebook (GAAMF)

August 6, 2019 08:36

Google LLC (edit)

Google biết gì về bạn?

Những thứ bạn làm + những thứ bạn tạo nên + và những thứ định nghĩa nên con người bạn.

Bạn có thể tắt theo dõi vị trí

Bạn có thể tắt tìm kiếm giọng nói và các tính năng khác

Bạn có thể xem và điều chỉnh các thiết lập cá nhân

Bạn có thể thay đổi hồ sơ công khai và tải về tập tin dữ liệu Google để xem họ có gì về bạn.

Ngoài ra, bạn có thể cao tay hơn và xóa toàn bộ dữ liệu của bạn, không chỉ từ Google mà còn từ nhiều dịch vụ trực tuyến khác.

1. Đầu tiên, vào Deseat.me và đăng nhập bằng tài khoản Gmail

2. Nhìn xuống danh sách các tài khoản đã đồng bộ và chọn những tài khoản bạn muốn xóa, những tài khoản muốn giữ lại

3. Nhấn nút "Delete" là xong.

Liệu xóa dữ liệu từ các công ty đang thu thập thông tin về bạn có ngăn được vấn nạn khai thác dữ liệu hay không? Chắc chắn là không. Nhưng ít ra chúng ta có cơ hội để khiến mọi người chú ý hơn đến những hệ quả của một nền kỹ trị đang nhăm nhe tìm cách tư nhân hóa hoạt động giám sát/theo dõi người dùng.

Shark Tank

Ngoại ngữ - tiếng Anh và xác định đó là nền tảng cốt lõi để người trẻ học hỏi thành công.

Tiếng Anh cũng chỉ là công cụ để giới trẻ tự tin tiếp cận với kho tàng kiến thức của thế giới, nhưng yếu tố quan trọng hơn chính là cách sống có ước mơ, hoài bão, có năng lực lãnh đạo.

Nhấn mạnh "năng lực lãnh đạo" ở đây là lãnh đạo bản thân mình, chứ không phải làm "ông nọ bà kia".

"Đầu tiên là giúp các em ngay từ nhỏ biết được điểm mạnh của mình là gì, ước mơ của mình là gì, hoài bão của mình là gì. Các con có thể thử và sai, hôm nay thích cái này, sẽ được trao cơ hội để tìm hiểu về cái đó. Có thể 1 năm sau nhận ra "Không, con thích cái kia" cũng được. Và câu trả lời ấy nên được đưa ra rất sớm"

Con em chúng ta là tài nguyên lớn nhất của quốc gia. Chúng ta mong muốn những đứa trẻ ấy lớn lên sẽ trở thành những người có ích - công dân chất lượng cao, chứ không phải là tài nguyên giá rẻ

Google Keywords

May 12, 2018 20:40

Google Search với HTML

https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ux/input/forms/

https://www.sitepoint.com/meta-tags-html-basics-best-practices/

https://www.sitepoint.com/css-architectures-new-best-practices/

https://www.smashingmagazine.com/2018/04/best-practices-grid-layout/

Google Search với .NET

inurl:best-practices site:sitepoint.com

inurl:best-practices site:codeproject.com

Google Search với JavaScript (edit)

 • plain javascript
 • pure javascript
 • vanilla javascript
 • crude javascript

Thư viện chart - Pure Javascript Plotting

https://github.com/jqPlot/jqPlot

http://www.jqplot.com/

Thư viện minAjax.js

http://flouthoc.github.io/minAjax.js/

Cách viết Javascript + Ajax + Validation + HTML + CSS cho màn hình contact-form.html

https://github.com/talbene/Pure-JavaScript-AJAX-POST-Contact-Form

Cách viết Javascript + Ajax + Validation + HTML + CSS cho màn hình contact-form.html đơn giản

https://github.com/scotch-io/ajax-forms-jquery

So sánh cách dùng Javascript & jQuery để thực hiện AJAX

https://teamtreehouse.com/community/why-use-pure-javascript-to-make-ajax-requests

Cách viết AJAX trong Javascript thuần túy và tái sử dụng lại

https://plainjs.com/javascript/ajax/send-ajax-get-and-post-requests-47/

Cách viết AJAX trong Javascript thuần túy

function callAjax(url, callback){
  var xmlhttp;
  // compatible with IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
  xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.onreadystatechange = function(){
    if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200){
      callback(xmlhttp.responseText);
    }
  }
  xmlhttp.open("GET", url, true);
  xmlhttp.send();
}

AJAX GET

// Exemplo de requisição GET
var ajax = new XMLHttpRequest();

// Seta tipo de requisição e URL com os parâmetros
ajax.open("GET", "minha-url-api.com/?name=Henry&lastname=Ford", true);

// Envia a requisição
ajax.send();

// Cria um evento para receber o retorno.
ajax.onreadystatechange = function() {
 
 // Caso o state seja 4 e o http.status for 200, é porque a requisiçõe deu certo.
	if (ajax.readyState == 4 && ajax.status == 200) {
  
		var data = ajax.responseText;
		
  // Retorno do Ajax
		console.log(data);
	}
}

AJAX POST

// Exemplo de requisição POST
var ajax = new XMLHttpRequest();

// Seta tipo de requisição: Post e a URL da API
ajax.open("POST", "minha-url-api", true);
ajax.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");

// Seta paramêtros da requisição e envia a requisição
ajax.send("email=teste@teste.com");

// Cria um evento para receber o retorno.
ajax.onreadystatechange = function() {
 
 // Caso o state seja 4 e o http.status for 200, é porque a requisiçõe deu certo.
	if (ajax.readyState == 4 && ajax.status == 200) {
  
		var data = ajax.responseText;
		
  // Retorno do Ajax
		console.log(data);
	}
}

Cách post một form bằng javascript nguyên thủy

https://stackoverflow.com/questions/30414372/ajax-post-implementation-in-pure-javascript

Cách viết javascript nguyên thủy và cách viết sử dụng jQuery

https://blog.garstasio.com/you-dont-need-jquery/ajax/

Cách viết những hàm javascript nguyên thủy

https://plainjs.com/javascript/

https://plainjs.com/javascript/?pagi=2

https://plainjs.com/javascript/?pagi=3

Dự án nguồn mở của Google

https://github.com/google/caja

Cách viết code cho sự kiện document ready và window onload trong javascript không sử dụng jQuery

https://www.sitepoint.com/jquery-document-ready-plain-javascript/

Cách viết OOP trong Javascript - CRUD application với Javascript

https://medium.com/@etiennerouzeaud/a-simple-crud-application-with-javascript-ebc82f688c59

function extend(obj, src) {
  Object.keys(src).forEach(function(key) { obj[key] = src[key]; });
  return obj;
}

function extend(obj, src) {
  for (var key in src) {
    if (src.hasOwnProperty(key)) obj[key] = src[key];
  }
  return obj;
}

// example
var a = { foo: true }, b = { bar: false };
var c = extend(a, b);

console.log(c);
// { foo: true, bar: false }

Ajax File Uploads

https://robots.thoughtbot.com/ridiculously-simple-ajax-uploads-with-formdata

https://github.com/New-Bamboo/example-ajax-upload

code

Why I Quit Google to Work for Myself

March 4, 2018 10:30

Why I Quit Google to Work for Myself

https://mtlynch.io/why-i-quit-google/

Sau khi đọc bài này thì sẽ học được mấy vấn đề về quản lý, và cũng học được cách phấn đấu để làm việc trong công ty

Trong công ty, bạn có giải quyết bao nhiêu vấn đề khó khăn, xử lý bao nhiêu sự cố nhưng những vấn đề đó lại chẳng được ai quan tâm, thay vì đó, hay chọn lựa các vấn đề mà khi làm bạn sẽ có lợi về sau

Categories