@manhng

Welcome to my blog!

GIT (Agile)

November 23, 2019 15:23

GIT (edit)

Unable to sync because the current branch does not track a remote branch. Push the branch to sync changes with the remote.

Cannot switch to dev because there are uncommitted changes. Commit or undo your changes before you switch branches. See the Output window for details.

Git

October 5, 2017 17:50

Git Usage

Git hủy lệnh merge

git merge --abort

git reset --hard HEAD

Git thường dùng

git checkout master
git pull origin master
git merge test
git push origin master

Getting Started

http://rogerdudler.github.io/git-guide/

Chuyển sang nhánh develop và xóa những thay đổi ở nhánh hiện tại

Giả sử bạn đang ở nhánh my_branch và muốn chuyển sang nhánh develop đồng hời không muốn giữ thay đổi ở nhánh hiện tại

git checkout -f develop

Undo a Git merge | Reverting a Git Merge

git reset --hard HEAD~1
git reset --hard ORIG_HEAD
git revert HEAD

Remove file

Use git rm:

git rm file1.txt
git commit -m "remove file1.txt"

But if you want to remove the file only from the Git repository and not remove it from the filesystem, use:

git rm --cached file1.txt
git commit -m "remove file1.txt"

And to push changes to remote repo

git push origin branch_name

Remove directory from git and local

You could checkout 'master' with both directories;

git rm -r one-of-the-directories
git commit -m "Remove duplicated directory"
git push origin <your-git-branch> (typically 'master', but not always)

Remove directory from git but NOT local

As mentioned in the comments, what you usually want to do is remove this directory from git but not delete it entirely from the filesystem (local)

In that case use:

git rm -r --cached myFolder

Getting Started (continue)

git init

git config --list

git config --global core.editor emacs

git config --global merge.tool vimdiff

git config user.name
git config user.email

git config user.name "John Doe"
git config user.email johndoe@example.com

git config --global user.name "John Doe"
git config --global user.email johndoe@example.com

git clone "https://nguyenvietmanh@git.net2e.vn/scm/ongame/ongame-cms.git"

Determine the URL that a local git repository was originally cloned from

git config --get remote.origin.url
git remote show origin

git add -all
git commit -am "<message>"
git push origin master

 

git reset --hard

 

git clean -f

 

git clean -n
Would remove untracked_file


git clean -f
Removing untracked_file


git clean -dn
Would remove untracked_dir/


git clean -df
Removing untracked_dir/

Tham khảohttp://techkids.vn/blog/cac-cau-lenh-git-khong-khong-biet/ 

 

git checkout develop

git merge ONGAME-134

comment "ONGAME-134…

press I for INSERT

press ESC for exit INSERT

:qw

ghi và thoát

:q!

lưu lại nội dung như cũ

press ENTER

1/ Một số lệnh git sử dụng với Git Bash

Bạn commit gặp lỗi và muốn xem chuyện gì đang xảy ra?

git log --oneline -10 

git reset --soft c66f836

git status

git log --oneline -10

Bạn muốn xem lệnh commit gần nhất?

git show

Bạn muốn xem có bao nhiêu branch và đang ở branch nào?

git branch

Bạn muốn merge code từ nhánh develop vào nhánh master?

git checkout master

git merge develop

git status

git push origin master

2/ Một số lỗi thường gặp với Git

Gặp lỗi git không commit được vì có nhiều tài khoản git trên cùng 1 máy

Cmd > control userpasswords2

Advanced > Manage Passwords > Web Credentials > Remove all credentials related with git, github...

Git

June 7, 2017 15:29

Tham khảo

https://www.visualstudio.com/en-us/docs/git/gitquickstart

Một số chú ý:

1) Checkout new branch

Đôi khi muốn Visual Studio nhìn thấy new branch thì bạn phải vào một branch khác và thực hiện lênh fetch cái branch khác đó thì mới có thể nhìn thấy new branch

2) Stash Save

Trước khi định merge code từ trên origin về với code của bạn, bạn nên lưu lại những thay đổi của bạn bằng Stash Save như hình dưới

3) Merge code

 

4) Commit & Push

GIT

Những câu lệnh thường dùng

git add -all
git commit -am "<message>"
git push origin master

 

git init

 

Nếu bạn sử dụng GitHub và bạn đẩy code lên một repo GitHub được lưu trữ online, thì khi đó bạn sử dụng remote repo (repo từ xa). Tên mặc định cho cái remote repo đó là origin. Nếu bạn clone một project từ GitHub thì tự thân nó đã có origin rồi. Bạn có thể xem URL của remote repo đó bằng câu lệnh git remote -v.

 

git remote -v

 

Nếu bạn muốn tự khởi tạo Git của riêng mình và muốn nó liên kết với GitHub, thì bạn phải tự tạo trên GitHub trước, copy URL của repo, sử dụng lệnh git remote add origin <URL>, thay URL của repo vào “<URL>”. Từ đó, bạn có thể thêm, commit và push đến remote repo của bạn.

git remote -v
git remote add origin <url>
git remote set-url origin <url>

 

Câu lệnh cuối được sử dụng khi bạn cần đổi remote repo. Giả dụ bạn copy một cái repo của người khác và bạn muốn chuyển owner thành tài khoản GitHub của bạn. Thì bạn sử dụng câu lệnh đó.

 

git clone <url>

 

Câu lệnh git branch liệt kê tất cả các branch (nhánh) trong local của bạn.

Nếu bạn muốn tạo một branch mới, bạn có thể sử dụng câu lệnh git branch <tên branch>.

Câu lệnh git checkout <tên branch> sẽ chuyển sang một nhánh đã tồn tại khác.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh git checkout -b <tên branch> để tạo một nhánh và ngay lập tức chuyển sang nhánh đó.

Hầu hết mọi người sử dụng câu lệnh này thay vì dùng tự tạo một branch riêng rồi nhảy sang branch đó.

 

git branch

git branch <name>

git checkout <name>

git checkout -b <name>

 

Nếu bạn đã thực hiện một loạt các thay đổi cho một branch, giả dụ tên branch là “develop”, và bạn muốn hợp nhất branch đó vào branch chính – master của bạn, bạn sử dụng câu lệnh git merge <tên branch>. Bạn sẽ checkout nhánh master, rồi chạy lệnh git merge develop để hợp nhất nhánh develop vào nhánh master.

 

git merge <branch>

 

Nếu bạn làm việc với nhiều người, bạn sẽ gặp trường hợp trên GitHub đã được cập nhật rồi nhưng máy bạn lại không có những thay đổi đó. Khi đó, bạn có thể sử dụng lệnh git pull origin <tên branch> để kéo những thay đổi mới nhất về.

 

git pull origin <branch>

 

Nếu bạn muốn biết những file nào đã bị thay đổi và những file nào được theo dõi, bạn có thể sử dụng lệnh git status. Nếu bạn muốn biết những file đã được thay đổi bao nhiêu, bạn có thể sử dụng lệnh git diff để biết được mỗi file đã thay đổi bao nhiêu dòng code.

 

git status

git diff --stat

 

Tham khảo

http://techkids.vn/blog/cac-cau-lenh-git-khong-khong-biet/

 

 

Categories

Recent posts