@manhng

Welcome to my blog!

Hệ sinh thái .NET

December 28, 2018 14:54

Hệ sinh thái .NET (edit)

https://goatysite.wordpress.com/2016/07/09/gioi-thieu-net-core-va-asp-net-corephan-1-lam-quen-va-thiet-lap-moi-truong/

https://goatysite.wordpress.com/2016/07/09/gioi-thieu-net-core-va-asp-net-corephan-2-phan-biet-net-framework-net-core-va-mono/

1. Lời nói đầu

.NET core được xác định là phiên bản tương lai của .NET nên trong những năm tới Microsoft (và cộng đồng .NET nói chung) sẽ dành đầu tư chủ yếu vào nền tảng này. Mặc dù .NET Framework truyền thống vẫn sẽ được hỗ trợ (trong thời gian dài), việc tìm hiểu về nền tảng mới này rất có ích cho bạn dù bạn có đang cần sử dụng nó hay không.

Nếu như những công nghệ mà bạn đang sử dụng vẫn phục vụ tốt nhu cầu của bạn thì bạn nên tiếp tục sử dụng chúng. Tuy nhiên, việc tìm hiểu những công nghệ khác để mở rộng hiểu biết luôn là điều tốt.

Mình đã từng gặp rất nhiều những người đã làm việc với .NET lâu năm nhưng vẫn mù mờ về những khái niệm, định nghĩa của Framework. Điều này rất nguy hiểm vì nó gây ra việc hiểu sai về nền tảng, dẫn đến việc sản sinh ra những phần mềm chất lượng không cao. Do đó hiểu rõ về framework của mình là trách nhiệm của bất cứ lập trình viên nào.

2. Các thành phần cơ bản của .NET:

  • Runtime (môi trường hoạt động)
  • Libraries (thư viện)
  • Toolings (công cụ phát triển)

3. Cần hiểu được làm thế nào .NET có thể chạy được đoạn code C# (hay VB, F#) mà bạn viết ra?

dot_net_application_compilation-707676

4. Phân biệt .NET Framework, .NET Core, và Mono

aspnetcoretoday

Dot Net Core

March 29, 2018 18:23

Dot Net Core

1) Netlify CMS

Open source content management for your Git workflow

Use Netlify CMS with any static site generator for a faster and more flexible web project

https://github.com/netlify/netlify-cms

A CMS for static site generators. Give non-technical users a simple way to edit and add content to any site built with a static site generator.

2) What is Squidex?

Squidex Logo

https://github.com/Squidex/squidex

Squidex is an open source headless CMS and content management hub. In contrast to a traditional CMS Squidex provides a rich API with OData filter and Swagger definitions. It is up to you to build your UI on top of it. It can be website, a native app or just another server. We build it with ASP.NET Core and CQRS and is tested for Windows and Linux on modern browsers.

3) Auth in .NET Core

https://dev.to/samueleresca/developing-token-authentication-using-aspnet-core

4) 128 samples for Asp.Net Core Fundamentals (updated daily)

https://github.com/dodyg/practical-aspnetcore

ASP.NET Core Authentication Lab

https://github.com/dotnet-presentations

This is walk through for a ASP.NET Core Authentication Lab, targeted against ASP.NET Core 2.0 RTM and VS2017/VS Code.

This lab uses the Model-View-Controller template as that's what everyone has been using up until now and it's the most familiar starting point for the vast majority of people.

Official authentication documentation is at https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/.

An authorization lab is available at https://github.com/blowdart/AspNetAuthorizationWorkshop/tree/core2

Categories

Recent posts