@manhng

Welcome to my blog!

Docking + GIT + ASP.NET MVC Web Application (CMS+eCommerce+BI)

August 20, 2018 10:32

Docking + GIT + ASP.NET MVC Web Application (CMS+eCommerce+BI) (edit)

Nguyễn Trãi (đi thẳng) -> Trần Phú (rẽ trái) -> Phùng Hưng (rẽ phải) -> Tô Hiệu (rẽ phải) -> 162 Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông

162 Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông (rẽ phải) -> Quang Trung (đi thẳng) ->  Trần Phú (đi thẳng) -> Nguyễn Trãi

…or create a new repository on the command line

echo "# mvccms" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin https://github.com/manhnguyenv/mvccms.git
git push -u origin master

…or push an existing repository from the command line

git remote add origin https://github.com/manhnguyenv/mvccms.git
git push -u origin master

Git remote change url

git remove -v
git remote set-url origin https://github.com/manhnguyenv/mvcbi.git

Cascading List box, Cascading dropdown, Select Option

Nuget: Unofficial.Microsoft.SQLServer.SMO + Unofficial.Microsoft.SQLServer.SMO.2014
Bỏ password phải nhập 8 ký tự, Thêm Global Error Handling
Đặt chế độ HTTPS
Đặt u/p mặc định ở Views/Admin/Login.cshtml
Đặt Enable 32 Bit ApplicationsIIS > Application Pools > Advanced Settings khi debug qua w3wp.exe
1. n2cms.com
2. mrcms.com
3. piranhacms.org
4. sageframe.com
5. bettercms.com

Create Database + Create Login for MvcWcms (T-SQL)

USE [master]
GO
CREATE LOGIN [admin] WITH PASSWORD=N'123456', DEFAULT_DATABASE=[master], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
GO
USE [MvcwCms]
GO
CREATE USER [admin] FOR LOGIN [admin]
GO
USE [MvcwCms]
GO
ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER [admin]
GO

USE [MvcwCms]
GO
CREATE USER [admin] FOR LOGIN [admin] WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo]
GO
USE [MvcwCms]
GO
ALTER AUTHORIZATION ON SCHEMA::[db_owner] TO [admin]
GO
USE [MvcwCms]
GO
ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER [admin]
GO

Những website nổi tiếng

+ Firefox
+ Google Chrome
+ Ghost Doc
+ nUnit
+ FxCop
+ ReSharper
+ Reflector
+ LinqPad

Categories

Recent posts