@manhng

Welcome to my blog!

Dependency Injection in .NET Core

July 16, 2018 22:58

Dependency Injection in .NET Core (edit)

Document

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection?view=aspnetcore-2.1#service-lifetimes-and-registration-options

https://nhatkyhoctap.blogspot.com/2017/08/dependency-injection-trong-net-core.html

https://www.slideshare.net/HunBinh/gii-thiu-aspnet-core-20

Interface

public interface IDrinkBuyer
{
  void BuyDrink(string name);
}

Implementation

public class CircleKDrinkBuyer : IDrinkBuyer
{
  public void BuyDrink(string name)
  {
    // Go to circle k
 
    // Find the -name- drink
 
    // Buy it and deliver
  }
}
 
public class VinmartDrinkBuyer : IDrinkBuyer
{
  public void BuyDrink(string name)
  {
    // Go to Vinmart
 
    // Find the -name- drink
 
    // Buy it and deliver
  }
}

Register

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      // Add my services
      services.AddScoped<IDrinkBuyer, CircleKDrinkBuyer>();

      // Add framework services.
      services.AddMvc();
    }

Lifetime

Có 3 loại lifetime:

 • Transient: mỗi lần gọi tới nó sẽ là 1 biến thể mới hoàn toàn (cái này chỉ phù hợp cho các loại service siêu nhẹ và không lưu trữ trạng thái)
 • Scoped: Trong cùng 1 request, nó sẽ chỉ được tạo 1 lần duy nhất

 • Singleton: Nó sẽ được tạo lần đầu tiên khi được gọi, và sẽ sống mãi cho tới khi app chết.

Có 3 loại lifetime cho một service trong asp.net, là Transient, Scoped  Singleton

 • Transient: lifetime services được tạo ra mỗi lần nó được gọi (loại này phù hợp cho các service lightweight, stateless)

 • Scopedlifetime services được tạo cho mỗi request.

 • Singletonlifetime services được tạo cho lần requested đầu tiên, hoặc khi ConfigureServices khởi chạy, nếu bạn có tạo 1 instance của service trong đó rồi thì các request sau đó sẽ xài lại instance này.

Constructor Injection

private readonly IDrinkBuyer _drinkBuyer
public HomeController(IDrinkBuyer drinkBuyer)
{
  _drinkBuyer = drinkBuyer;
}

Action Injection

public IActionResult About([FromServices] IDrinkBuyer drinkBuyer)
{
  drinkBuyer.BuyDrink("coca");
  return View();
}

Service in Service

  public interface ITransport
  {
    void Transport();
  }
 
  public class BikeTransport : ITransport
  {
    public void Transport()
    {
      // transport by bike
    }
  }
 
  public class CarTransport : ITransport
  {
    public void Transport()
    {
      // transport by car
    }
  }

Register

services.AddScoped<ITransport, BikeTransport>();

Implementation

public class CircleKDrinkBuyer : IDrinkBuyer
{
  private readonly ITransport _transport;
 
  public CircleKDrinkBuyer(ITransport transport)
  {
    _transport = transport;
  }
 
  public void BuyDrink(string name)
  {
    // Go to circle k
    // Find the -name- drink
    // Buy it
    // Deliver
    _transport.Transport();
  }
}

Categories

Recent posts