@manhng

Welcome to my blog!

What is Data Mining?

July 17, 2017 11:14

Data Mining là gì?
http://forums.bsdinsight.com/threads/data-mining-la-gi.1007/

Khai phá dữ liệu – Data Mining là gì?
http://kythuatlaptrinh.com/2016/11/29/khai-pha-du-lieu-data-mining-la-gi/

KHAI PHÁ DỮ LIỆU (DATA MINING) - Đặng Xuân Thọ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
http://fit.hnue.edu.vn/~thodx/data/datamining/Chapter1_TongQuan.pdf

Khai phá dữ liệu là gì?
https://bienuit.wordpress.com/2013/09/07/khai-pha-du-lieu-la-gi/

Quy trình Khai phá dữ liệu (Process of Data mining)
https://bienuit.wordpress.com/2013/09/07/quy-trinh-khai-pha-du-lieu-process-of-data-mining/

Data mining là gì?
http://thuhuong.hot4um.com/t29-topic

Khai phá dữ liệu (Data Mining)
http://bis.net.vn/forums/p/366/1970.aspx

Data Mining Là Gì? Tìm Hiểu Về Data Mining Là Gì?
https://vietadsgroup.vn/hoi-dap-la-gi-/data-mining-la-gi-tim-hieu-ve-data-mining-la-gi--c62d10548.aspx

Categories

Recent posts