@manhng

Welcome to my blog!

Command Prompt Help List

July 28, 2021 09:34

Command Prompt Help List (edit)

Execute Command Prompt commands from C# - CODE-AI

Các chương trình Command Prompt trong Windows

C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Program Files\dotnet\dotnet.exe

Xóa files?

DEL /F /Q /S  "C:\Log\*.*" > NUL

Xóa folders & sub-folders?

RMDIR /Q /S "C:\Log"

Xóa tất cả trong thư mục 2nd

for /d %x in (2nd\*) do @rd /s /q "%x"

Tạo cấu trúc thư mục từ một thư mục khác

xcopy "G:\Perf-Log\1st" "G:\Perf-Log\3rd" /t /e

Copy struct folder without files

xcopy "G:\Perf-Log\1st" "G:\Perf-Log\3rd" /t /e

Kiểm tra trên máy tính Windows đã cài đặt phiên bản .NET Framework phiên bản nào?

Determine which .NET Framework versions are installed | Microsoft Docs

dir /b %windir%\Microsoft.NET\Framework\v*
dir /b /ad /o-n %systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v?.*
reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Net Framework Setup\NDP" /s

Kiểm tra trên máy tính Windows đã cài đặt phiên bản .NET Core phiên bản nào?

Determine which .NET Framework versions are installed | Microsoft Docs

dotnet --info
dotnet --list-sdks
dotnet --list-runtimes

Categories

Recent posts