@manhng

Welcome to my blog!

Command Prompt Help List

July 28, 2021 09:34

Command Prompt Help List (edit)

Execute Command Prompt commands from C# - CODE-AI

Các chương trình Command Prompt trong Windows

C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Program Files\dotnet\dotnet.exe

Xóa files?

DEL /F /Q /S  "C:\Log\*.*" > NUL

Xóa folders & sub-folders?

RMDIR /Q /S "C:\Log"

Xóa tất cả trong thư mục 2nd

for /d %x in (2nd\*) do @rd /s /q "%x"

Tạo cấu trúc thư mục từ một thư mục khác

xcopy "G:\Perf-Log\1st" "G:\Perf-Log\3rd" /t /e

Copy struct folder without files

xcopy "G:\Perf-Log\1st" "G:\Perf-Log\3rd" /t /e

Kiểm tra trên máy tính Windows đã cài đặt phiên bản .NET Framework phiên bản nào?

Determine which .NET Framework versions are installed | Microsoft Docs

dir /b %windir%\Microsoft.NET\Framework\v*
dir /b /ad /o-n %systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v?.*
reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Net Framework Setup\NDP" /s

Kiểm tra trên máy tính Windows đã cài đặt phiên bản .NET Core phiên bản nào?

Determine which .NET Framework versions are installed | Microsoft Docs

dotnet --info
dotnet --list-sdks
dotnet --list-runtimes

CLI Program

June 23, 2021 10:33

CLI Program (edit)

Execute Command Prompt commands from C# - CODE-AI

 • C# code to call .exe program: Không để .exe ở sau lời gọi chương trình CLI
 • C# code to call .exe program: Có 2 cách để thực hiện, xem thêm 2 ví dụ ở dưới
 • C# code to call .exe program: Cần lưu ý vài điểm sau:
  • WorkingDirectory là folder chứa chương trình chạy, ví dụ C:\VPN\NetExtender\
  • FolderPath là folder chứa chương trình chạy, ví dụ C:\VPN\NetExtender\
  • Ở code dưới thì filePath là đường dẫn chương trình chạy, ví dụ C:\VPN\NetExtender\NECLI.exe

Example 1:

private static string CallNECLI(string param)
{
try
{
string filePath = string.Concat(Path.Combine(FolderPath, "NECLI"), ".exe");
if (!System.IO.File.Exists(filePath))
{
string str = $"File '{filePath}' does not exits";
Debug.WriteLine(str);
return str;
}

string command = string.Format("/c {0} {1}", "NECLI", param);
Debug.WriteLine(command);

var processInfo = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo("cmd.exe", command)
{
CreateNoWindow = true,
UseShellExecute = false,
RedirectStandardError = true,
RedirectStandardOutput = true,
WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden,
WorkingDirectory = FolderPath
};

System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();
System.Diagnostics.Process p = System.Diagnostics.Process.Start(processInfo);
p.OutputDataReceived += (s, a) => sb.AppendLine(a.Data);
p.BeginOutputReadLine();
p.WaitForExit();

return sb.ToString();
}
catch (System.Exception ex)
{
Debug.WriteLine($"CallNECLI error, detail: {ex}");
throw;
}
}

Example 2:

 static void Main(string[] args)
{

string path = @"C:\VPN\NetExtender"; //Program: NECLI.exe

string command = @"NECLI connect -s ""server_name"" -u ""user_name"" -p ""pass_word"" -d ""domain_name""";

Process process = new Process();
process.StartInfo = new ProcessStartInfo
{
WorkingDirectory = path,
FileName = "cmd.exe",
CreateNoWindow = true,
UseShellExecute = false,
WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden,
RedirectStandardInput = true,
RedirectStandardOutput = true
};
process.Start();
process.StandardInput.WriteLine(command);
process.StandardInput.Flush();
process.StandardInput.Close();

string result = process.StandardOutput.ReadToEnd();

process.WaitForExit();

Console.WriteLine(result);

Console.ReadLine();
}

What is CLI (w3schools.com)

For .NET Core: Command Line Interface (CLI)

CLI stands for:

 • Command Line Interface
 • Command Line Interpreter
 • Command Line Input

Build CLI Application with .NET Core

October 16, 2019 17:20

Build CLI Application with .NET Core (edit)

https://blog.mastykarz.nl/building-cross-platform-cli-dotnet-core/

https://blog.mastykarz.nl/office-365-cli-2-1/

Global Folder of Node Modules

C:\Users\xxx\AppData\Roaming\npm\node_modules\

.NET Online

https://dotnetfiddle.net/vkRGJv

Office 365 Glossary

https://kb.wisc.edu/office365/glossary.php

React

https://alligator.io/react/typescript-with-react/

 

Categories

Recent posts