Angular 2

Bài viết hay:http://blog.angular-university.io/angular-2-tutorial-list/ Bài 1:Angular 2 là 1 framework phát triển trên nền JavaScript của Google, kế thừa các đặc điểm của AngularJS và phát triển một…