@manhng

Welcome to my blog!

CKEditor

May 24, 2020 09:16

CKEditor (edit)

https://vkhangyang.wordpress.com/2012/07/14/su-dung-ckeditor-vo-ung-dung-asp-net-mvc-3/

https://vkhangyang.wordpress.com/2012/07/09/thm-xa-sua-nhanh-chng-voi-asp-net-mvc-3/

https://vkhangyang.wordpress.com/2016/12/31/su-dung-ckeditor-vao-ung-dung-asp-net-core/

Upload Files in ASP.NET Core Web API

November 11, 2019 23:07

Upload Files in ASP.NET Core Web API (edit)

https://ilclubdellesei.blog/2018/02/14/how-to-upload-images-to-an-asp-net-core-rest-service-with-xamarin-forms/

https://github.com/phenixita/IC6.Xamarin.PictureUpload

https://dotnetthoughts.net/attribute-routing-in-aspnet-core/

Controller in ASP.NET Core Web API

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;

namespace AspNetCoreWebApi.Controllers
{
/// <summary>
///
/// </summary>
[ApiController]
public class ValuesController : ControllerBase
{
private readonly ILogger<ValuesController> _logger;

public ValuesController(ILogger<ValuesController> logger)
{
_logger = logger;

_logger.LogInformation("ValuesController called.");
}

[HttpGet]
[Route("api/Values/")]
public IActionResult Get()
{
return Ok("Success");
}

/// <summary>
///
/// </summary>
/// <param name="file"></param>
/// <returns></returns>
[HttpPost]
[Route("/Values/PostFile")]
public IActionResult PostFile(IFormFile file)
{
_logger.LogInformation("ValuesController.PostFile method called.");

var inputStream = file.OpenReadStream();

string fileName = file.FileName;

string filePath = Utils.GenerateFilePathInDesktop(fileName);

if (!string.IsNullOrWhiteSpace(filePath))
{
using (FileStream outputFileStream = new FileStream(filePath, FileMode.Create))
{
inputStream.CopyTo(outputFileStream);

return Ok("OK");
}
}

return Ok("Error.");
}

/// <summary>
///
/// </summary>
/// <param name="file"></param>
/// <returns></returns>
[HttpPost]
[Route("/Values/UploadFile")]
public async Task<IActionResult> UploadFile(IFormFile file)
{
byte[] byteArray;

using (var ms = new MemoryStream())
{
await file.CopyToAsync(ms);

byteArray = ms.ToArray();

string fileName = file.FileName;

string filePath = Utils.GenerateFilePathInDesktop(fileName);

if (!string.IsNullOrWhiteSpace(filePath))
{
using (var fs = new FileStream(fileName, FileMode.Create, FileAccess.Write))
{
fs.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

return Ok("OK");
}
}

return Ok("Error.");
}
}
}

public static class Utils
{
public static string GenerateFilePathInDesktop(string fileName)
{
if (string.IsNullOrWhiteSpace(fileName)) return string.Empty;

if (!fileName.Contains(".")) return string.Empty;

var arr = fileName.Split(new char[] { '.' });

var fileNameWithoutExt = arr[0];

var fileExtension = arr[1];

string filePath = System.Environment.GetFolderPath(System.Environment.SpecialFolder.Desktop) +
@"\" + string.Format("{0}_{1}.{2}", fileNameWithoutExt, System.DateTime.Now.ToString("yyyyMMddhhmmss"), fileExtension);

return filePath;
}
}
}

Test

using System;
using System.IO;
using System.Net.Http;
using System.Threading.Tasks;

namespace AspNetCoreWebApi.Test
{
internal class Program
{
private static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(System.DateTime.Now.ToString("yyyyMMddhhmmss"));

UploadFiles();
}

private static void UploadFiles()
{
string endpoint = "https://localhost:44306/Values/PostFile/";

string filePath = System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + @"\" + "DATA.xlsx";

string fileName = System.IO.Path.GetFileName(filePath);

bool isSuccessUpload = false;

using (FileStream stream = File.Open(filePath, FileMode.Open))
{
IApiService apiService = new ApiService();

Task<bool> task = apiService.UploadImageAsync(endpoint, stream, fileName);

task.Wait();

isSuccessUpload = task.Result;
}

Console.WriteLine(isSuccessUpload ? "Done!" : "Failed.");
}
}

public interface IApiService
{
Task<bool> UploadImageAsync(string uri, Stream image, string fileName);
}

public class ApiService : IApiService
{
public async Task<bool> UploadImageAsync(string uri, Stream image, string fileName)
{
HttpContent fileStreamContent = new StreamContent(image);
fileStreamContent.Headers.ContentDisposition = new System.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue("form-data") { Name = "file", FileName = fileName };
fileStreamContent.Headers.ContentType = new System.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue("application/octet-stream");
using (var client = new HttpClient())
using (var formData = new MultipartFormDataContent())
{
formData.Add(fileStreamContent);
var response = await client.PostAsync(uri, formData);
return response.IsSuccessStatusCode;
}
}
}
}

Scaffolding engine for .NET Core built in C#

January 3, 2019 17:21

CatFactory.SqlServer (edit)

CatFactory it's a scaffolding engine for .NET Core built in C#.

https://github.com/hherzl/CatFactory.SqlServer

https://www.codeproject.com/Tips/1162346/Scaffolding-Stored-Procedures-with-CatFactory-SqlS

 

Hệ sinh thái .NET

December 28, 2018 14:54

Hệ sinh thái .NET (edit)

https://goatysite.wordpress.com/2016/07/09/gioi-thieu-net-core-va-asp-net-corephan-1-lam-quen-va-thiet-lap-moi-truong/

https://goatysite.wordpress.com/2016/07/09/gioi-thieu-net-core-va-asp-net-corephan-2-phan-biet-net-framework-net-core-va-mono/

1. Lời nói đầu

.NET core được xác định là phiên bản tương lai của .NET nên trong những năm tới Microsoft (và cộng đồng .NET nói chung) sẽ dành đầu tư chủ yếu vào nền tảng này. Mặc dù .NET Framework truyền thống vẫn sẽ được hỗ trợ (trong thời gian dài), việc tìm hiểu về nền tảng mới này rất có ích cho bạn dù bạn có đang cần sử dụng nó hay không.

Nếu như những công nghệ mà bạn đang sử dụng vẫn phục vụ tốt nhu cầu của bạn thì bạn nên tiếp tục sử dụng chúng. Tuy nhiên, việc tìm hiểu những công nghệ khác để mở rộng hiểu biết luôn là điều tốt.

Mình đã từng gặp rất nhiều những người đã làm việc với .NET lâu năm nhưng vẫn mù mờ về những khái niệm, định nghĩa của Framework. Điều này rất nguy hiểm vì nó gây ra việc hiểu sai về nền tảng, dẫn đến việc sản sinh ra những phần mềm chất lượng không cao. Do đó hiểu rõ về framework của mình là trách nhiệm của bất cứ lập trình viên nào.

2. Các thành phần cơ bản của .NET:

 • Runtime (môi trường hoạt động)
 • Libraries (thư viện)
 • Toolings (công cụ phát triển)

3. Cần hiểu được làm thế nào .NET có thể chạy được đoạn code C# (hay VB, F#) mà bạn viết ra?

dot_net_application_compilation-707676

4. Phân biệt .NET Framework, .NET Core, và Mono

aspnetcoretoday

Điểm mới trong .NET Core (C#)

July 27, 2018 10:25

Điểm mới trong .NET Core (C#) (edit)

Hôm nay mình sẽ giới thiệu từ mới để các bạn tự khám phá trong ASP.NET Core 2.1

 • Span<T>
 • Memory<T>
 • ReadOnlySpan<T>

Properties

// Normal way
public string FullName
{
    get { return string.Format("{0} {1}", FirstName, LastName); }
}
 
// Using Expression (C# 6.0)
public string FullName => string.Format("{0} {1}", FirstName, LastName);
 
// Above code can be more consize using string interpolation
public string FullName =>$"{FirstName} {LastName}";

Methods

// Normal way
public string GetFullName(string firstname, string middleName, string lastName)
{
    return middleName == null ? $"{firstname} {lastName}" : $"{firstname} {middleName} {lastName}";
}
 
// Using Expessions
public string GetFullName(string firstname, string middleName, string lastName) => middleName == null ?
             $"{firstname} {lastName}" : $"{firstname} {middleName} {lastName}";

Auto properties

public string Name { get; set; }

Constructor (hàm tạo)

// Earlier
public Person(string name)
{
    this.Name = name;
}
 
// With C# 7.0
public Person(string name) => this.Name = name;

Destructor (hàm hủy)

// Earlier
~Person()
{
    Console.WriteLine("Person's destructor");
}
 
// Using Expressions
~Person() => Console.WriteLine("Person's destructor");

Readonly struct

public readonly struct Person
{
    public string FirstName { get; }
 
    public string LastName { get; }
 
    public int Age { get; }
 
    public Person(string firstName, string lastName, int age)
    {
        this.FirstName = firstName;
        this.LastName = lastName;
        this.Age = age;
    }
 
}

Ôn lại lý thuyết về Const, ReadOnly, Static và Struct

Const là một hằng số phải gán giá trị khi khai báo (complie-time constant). Mặc định const là static nên không thể thêm static trước hoặc sau const

ReadOnly là một biến được khởi tạo giá trị khi khai báo và có thể thay đổi giá trị ở hàm tạo (run-time constant).

Static đưa vào trước biến để mọi đối tượng đều có thể truy xuất vào. Chỉ áp dụng cho class, fields, properties, operators, events, constructor, không áp dụng được cho destructor và index

Struct:

Kinh nghiệm xử lý try catch throw exception

Đơn giản chỉ cần "throw;" try { ... } catch (Exception ex) { throw; }

Nếu sử dụng "throw ex;" sẽ mất stack trace dẫn đến việc debug lỗi gặp khó khăn.

Kinh nghiệm xử lý Concurrency Conflickts trong EF Core

https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/saving/concurrency

Kinh nghiệm xử lý Concurrency Conflicts trong EF 6

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/getting-started/getting-started-with-ef-using-mvc/handling-concurrency-with-the-entity-framework-in-an-asp-net-mvc-application

Làm thế nào để kiểm soát optimistic concurrency.

Bạn cần có một cột rowversion là một kiểu dữ liệu timestamp.

SQL Server tự động khởi tạo số nhị phân duy nhất bất cứ khi nào thao tác insert hoặc update được thực hiện trong một bảng.

https://www.codeproject.com/Articles/817432/Optimistic-Concurrency-in-Entity-Framework-Code-Fi

Technical Stack là gì?

Stack là gì? Stack là một nền tảng hệ điều hành và những phần mềm đi kèm

ELK Stack là gì?

ELK Stack là tập hợp 3 phần mềm đi chung với nhau, phục vụ cho công việc logging. Ba phần mềm này lần lượt là:

 • Elasticsearch: Cơ sở dữ liệu để lưu trữ, tìm kiếm và query log
 • Logstash: Tiếp nhận log từ nhiều nguồn, sau đó xử lý log và ghi dữ liệu và Elasticsearch
 • Kibana: Giao diện để quản lý, thống kê log. Đọc thông tin từ Elasticsearch

SQL tiếng Việt

https://www.mastercode.vn/blog/sql-server/

Xóa log file của SQL Server

https://www.mastercode.vn/blog/web-development/giam-dung-luong-tren-he-thong-server-xoa-cac-file-khong-can-thiet.97

Caching

Các loại Local Cache Store

 • In-process
 • Out-of-process

Các loại Remote Cache

 • Memcached
 • Azure
 • DiskCache
 • Redis

Top 10 OWASP (link tiếng Việt)

 1. Injection
 2. Cross-Site Scripting (XSS)
 3. Broken Authentication and Session Management
 4. Insecure Direct Object References
 5. Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 6. Security Misconfiguration
 7. Insecure Cryptographic Storage
 8. Failure to Restrict URL Access
 9. Insufficient Transport Layer Protection
 10. Unvalidated Redirects and Forwards

Tìm hiểu thêm

C# 6.0 features

C# 7.X features

Học .NET Core qua các ví dụ

January 26, 2018 16:11

Học ASP.NET Core qua các ví dụ

Định nghĩa môi trường (QA, DEV, UAT) cho ứng dụng ASP.NET Core MVC

http://www.talkingdotnet.com/define-a-custom-environment-in-asp-net-core/

Sử dụng HttpClient trong ứng dụng ASP.NET Core MVC

https://www.stevejgordon.co.uk/introduction-to-httpclientfactory-aspnetcore

https://www.stevejgordon.co.uk/httpclientfactory-named-typed-clients-aspnetcore

Sử dụng EF Core trong .NET Core

http://www.thereformedprogrammer.net/a-library-to-run-your-business-logic-when-using-entity-framework-core/

Sử dụng Dapper trong .NET Core

https://www.davepaquette.com/archive/2018/01/22/loading-an-object-graph-with-dapper.aspx

https://github.com/AspNetMonsters/DapperSeries

Học ASP.NET MVC qua các ví dụ

Using ASP.NET Membership Provider for authentication desktop/mobile app

https://github.com/tungnt185/ServerDemoApp

Web API Demo Download Upload Image using jQuery AJAX

https://github.com/tungnt185/WebAPIImageDemo

Categories

Recent posts