@manhng

Welcome to my blog!

Ôn tập ASP.NET MVC

August 8, 2018 08:52

Design Patterns (4 ngày) (edit)

 1. Tìm hiểu về các nhóm trong Design Pattterns: Nhóm Creation, nhóm Structural, Nhóm Behavioral.
 2. Tìm hiểu các Pattern cơ bản trong mỗi nhóm. Ứng dụng vào 1 ví dụ cụ thể.
 3. Ứng dụng design patterns vào dự án cụ thể ví dụ MVC, MVVM

Ref: https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/design_pattern_overview.htm

Ref: https://www.dotnettricks.com/learn/designpatterns/understanding-mvc-mvp-and-mvvm-design-patterns

Ref: MVC, MVP, MVVM

Ref: Design Pattern eBook or here

OOP C# (2 ngày)

 1. Boxing vs UnBoxing
 2. Heap vs Stack
 3. Inherit vs Abstract

ASP.NET in C# (1 tuần)

 1. Tìm hiểu về MVC
 2. Tìm hiểu Entity framework
 3. Tìm hiểu về Router trong MVC
 4. Dependence Injection trong controller
 5. Authenticate with JWT
 6. Sử dụng EF6
 7. Viết 1 ứng dụng hoàn chỉnh

Database SQL (3 ngày)

 1. Index
 2. Clustered index vs Non clustered index
 3. Turning SQL

Ref: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/indexes/clustered-and-nonclustered-indexes-described?view=sql-server-2017

Nguyên lý SOLID (1 ngày)

Ref: https://medium.com/@mirzafarrukh13/solid-design-principles-c-de157c500425

Regular Expression (1 ngày)

 1. Hiểu kỹ thuật
 2. Được ứng dụng ở đâu với mục đích gì?
 3. Cho ví dụ và đọc ý nghĩa của nó: ^[a-z]+

Frontend (1 Tuần)

 1. Sử dụng Bootstrap 3, HTML 5 và CSS 3 để viết client
 2. Sử dụng Angular để viết frontend
 3. Sử dụng Reactjs

Categories

Recent posts