Why I Quit Google to Work for Myself

https://mtlynch.io/why-i-quit-google/

Sau khi đọc bài này thì sẽ học được mấy vấn đề về quản lý, và cũng học được cách phấn đấu để làm việc trong công ty

Trong công ty, bạn có giải quyết bao nhiêu vấn đề khó khăn, xử lý bao nhiêu sự cố nhưng những vấn đề đó lại chẳng được ai quan tâm, thay vì đó, hay chọn lựa các vấn đề mà khi làm bạn sẽ có lợi về sau