Chủ tịch Hoàng Nam Tiến đưa ra lời thách thức lạ (edit)

  • Hack được facebook của người khác
  • Tìm kiếm lỗ hổng trên các website của FPT