Những thư viện C# làm việc trên nền .NET Framework 4.5.2 (edit)

Log4net

Install-Package Log4net

Dapper

Install-Package MySql.Data -Version 6.9.12
Install-Package Dapper -Version 1.50.2

FastMember: Chuyển đổi dữ liệu từ IEnumerable sang DataTable

Đôi khi bạn phải làm việc với Crystal Reports để tạo báo cáo trong ASP.NET MVC, và bạn cần phải thao tác với System.Data.DataTable, thư viện FastMember sẽ giúp bạn chuyển đổi từ danh sách các object sang System.Data.DataTable một cách dễ dàng.

Install-Package FastMember -Version 1.3.0
using FastMember;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;

namespace VASJ.BI.Converter
{
  internal class Program
  {
    ///
    /// Install-Package FastMember -Version 1.3.0
    ///
    ///
    private static void Main(string[] args)
    {
      IEnumerable data = new List
      {
        new SomeClass{ Id = 1, Name = "Item 1", Description = "Description 1" },
        new SomeClass{ Id = 2, Name = "Item 2", Description = "Description 2" },
      };
      DataTable table = new DataTable();
      using (var reader = ObjectReader.Create(data, "Id", "Name", "Description"))
      {
        table.Load(reader);
      }
      foreach (DataRow row in table.Rows)
      {
        object[] array = row.ItemArray;

        for (int i = 0, n = array.Length; i < n; i++)
        {
          Console.WriteLine(array[i].ToString());
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }

  public class SomeClass
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }
  }
}