Interview Questions (Result) (edit)

Choose between .NET and .NET Framework for server apps | Microsoft Docs

.NET core vs .NET framework (stackify.com)

 • .NET Core 3.1 (latest version of .NET Core)
 • .NET Framework 4.8 (latest version of .NET Framework)
 • .NET Standard 2.1 (latest version of .NET Standard)
 • Windows 10: Universal Windows Platform (UWP)
 • .NET 5 (hợp nhất)
  • Không còn WCF, WF, ASP.NET WebForms
  • Blazor WebAssembly
  • ASP.NET Core MVC
  • ASP.NET Core + SPA
   • ASP.NET Core + Angular
   • ASP.NET Core + ReactJS
   • ASP.NET Core + ReactJS & Redux
 • .NET 6 (mới nhất)
  • Long-term Support 
  • Visual Studio 2022
  • C# 10 and templates
  • System.Text.Json APIs
  • Source generator
  • Blazor Desktop Apps
  • Ngừng hỗ trợ 
   • .NET Framework 4.6.1
   • .NET Core 3.1
   • .NET Standard 2.0
  • Hot Reload
  • .NET MAUI (.NET Multi-platform App UI) (XAML and C#)

.NET MAUI supported platforms.

OOP:

+ Lập trình OOP và 4 đặc tính của OOP trong C#
+ Abstract class và Interface
+ EF / EF Core
+ LINQ
+ Generic class
+ Extension method
+ Design patterns: DI, IoC, CQRS, Mediator
+ Design principles: SOLID, Clean Code, Refactor Code

DB

+ CRUD (Insert, Select, Update, Delete)
+ Stored Procedure, Function, Trigger
+ DB Transaction
+ SQL Server, PostgreSQL, Oracle, SQLite, Firebird, MySQL, Access, MongoDB, Azure Cosmos DB – NoSQL Database
+ Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu: Đánh Index, .AsNoTracking()

.NET Framework

+ ASP.NET MVC
+ ASP.NET Core MVC
+ WinForms, WPF
+ WCF Services, Windows Services
+ ASP.NET Web API
+ Unit Testing

.NET Core

+ Lợi ích của .NET Core: 1) Cross-platform, 2) Build-in function DI, IoC 3) Fully Open source 4) High performance and scalable systems 5) Microservices 6) Command Line 7) Docker containers
+ Middleware
+ Deploy IIS
+ Deploy Linux, Ubuntu
+ Authentication/Authorization: Identity Server 4, Keycloak
+ Dapper, MongoDB

ReactJS và Web

+ HTML, CSS, JavaScript, SEO, Lazy loading image
+ Sự khác nhau giữa Cookie, SessionStorerage, LocalStorerage
+ Sự khác biệt giữa State và Props
+ Tại sao phải gọi setState thay vì trực tiếp thay đổi state
+ Làm sao để ghim thanh bar menu của ứng dụng thì dùng thuộc tính gì? giá trị gì?
+ Sự khác biệt giữa display none và visibility hidden

Other

+ SDLC (vòng đời phát triển phần mềm)
+ Kinh nghiệm làm với KH Nhật
+ Cloud, SOLID, Design Patterns, Design Principles
+ Review code
+ Coding Convention
+ Git, Gitlab, Azure DevOps
+ Kỹ năng tối ưu hóa performance
+ Không có câu hỏi về công ty, văn hóa công ty
+ Sở thích: Chỉ thích làm về ...? làm với KH Nhật thì sao?
+ Kỹ năng bảo mật: Top 10 OWASP
+ Kỹ năng UML, viết tài liệu kỹ thuật
+ Agile, Scrum, Teamwork
+ Kỹ năng estimation (theo thầu dự án)
+ Kỹ năng quản lý
+ Microservices, Clean Architecture

Thái độ:

+ Thái độ khi phỏng vấn: Tốt

State Management In ASP.NET

 • Client-side Techniques

  • View
  • Hidden
  • Cookies
  • Control State
  • Query Strings
 • Server-side Techniques

  • Session State
  • Application State

PERFORMANCE

IMPROVE SECURITY

Session Management - OWASP Cheat Sheet Series

Cookies

 • Secure Attribute
 • SameSite Attribute => Prevent Cross-Site Request Forgery attack
 • HttpOnly Attribute => Prevent XSS (Cross Site Scripting) attach
 • Domain and Path Attributes
 • Expire and Max-Age Attributes

Other:

 • HTTPS
 • HSTS: HTTP Strict Transport Security (thường được viết tắt là HSTS) là một tính năng bảo mật cho phép một trang web thông báo cho các trình duyệt chỉ nên giao tiếp bằng giao thức HTTPS thay vì HTTP
 • TSL: Transport Layer Security (TLS 1.3)

IMPROVE SQL PERFORMANCE

Big-O Algorithm Complexity Cheat Sheet (Know Thy Complexities!) @ericdrowell (bigocheatsheet.com)

SQL Analytics: Best Practices, Tips, and Tricks - Sisense

 • Đánh Index cho bảng
 • Chỉ lấy các trường cần thiết
 • Tối ưu câu query dùng JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING
 • Copy hàng loạt dùng bcp hoặc BULK INSERT
 • Stored Procedures
 • Cache: Elasticsearch
 • View Execution Plan
 • SET STATISTICS TIME { ON | OFF }
 • SET STATISTICS IO { ON | OFF }
 • SET SHOWPLAN_ALL { ON | OFF }
 • Benchmark dùng EXPLAIN and ANALYZE