Graph Search

Công cụ dành cho lập trình viên

https://graph.facebook.com/

Graph API

https://developers.facebook.com/docs/graph-api

Graph Tips

http://graph.tips/

Công cụ tìm kiếm trên Facebook

https://sociograph.io/

Công cụ tìm kiếm thông tin người dùng Facebook

https://inteltechniques.com/osint/facebook.html