Git Usage

Git hủy lệnh merge

git merge --abort

git reset --hard HEAD

Git thường dùng

git checkout master
git pull origin master
git merge test
git push origin master

Getting Started

http://rogerdudler.github.io/git-guide/

Chuyển sang nhánh develop và xóa những thay đổi ở nhánh hiện tại

Giả sử bạn đang ở nhánh my_branch và muốn chuyển sang nhánh develop đồng hời không muốn giữ thay đổi ở nhánh hiện tại

git checkout -f develop

Undo a Git merge | Reverting a Git Merge

git reset --hard HEAD~1
git reset --hard ORIG_HEAD
git revert HEAD

Remove file

Use git rm:

git rm file1.txt
git commit -m "remove file1.txt"

But if you want to remove the file only from the Git repository and not remove it from the filesystem, use:

git rm --cached file1.txt
git commit -m "remove file1.txt"

And to push changes to remote repo

git push origin branch_name

Remove directory from git and local

You could checkout 'master' with both directories;

git rm -r one-of-the-directories
git commit -m "Remove duplicated directory"
git push origin <your-git-branch> (typically 'master', but not always)

Remove directory from git but NOT local

As mentioned in the comments, what you usually want to do is remove this directory from git but not delete it entirely from the filesystem (local)

In that case use:

git rm -r --cached myFolder

Getting Started (continue)

git init

git config --list

git config --global core.editor emacs

git config --global merge.tool vimdiff

git config user.name
git config user.email

git config user.name "John Doe"
git config user.email johndoe@example.com

git config --global user.name "John Doe"
git config --global user.email johndoe@example.com

git clone "https://nguyenvietmanh@git.net2e.vn/scm/ongame/ongame-cms.git"

Determine the URL that a local git repository was originally cloned from

git config --get remote.origin.url
git remote show origin

git add -all
git commit -am "<message>"
git push origin master

 

git reset --hard

 

git clean -f

 

git clean -n
Would remove untracked_file


git clean -f
Removing untracked_file


git clean -dn
Would remove untracked_dir/


git clean -df
Removing untracked_dir/

Tham khảohttp://techkids.vn/blog/cac-cau-lenh-git-khong-khong-biet/ 

 

git checkout develop

git merge ONGAME-134

comment "ONGAME-134…

press I for INSERT

press ESC for exit INSERT

:qw

ghi và thoát

:q!

lưu lại nội dung như cũ

press ENTER

1/ Một số lệnh git sử dụng với Git Bash

Bạn commit gặp lỗi và muốn xem chuyện gì đang xảy ra?

git log --oneline -10 

git reset --soft c66f836

git status

git log --oneline -10

Bạn muốn xem lệnh commit gần nhất?

git show

Bạn muốn xem có bao nhiêu branch và đang ở branch nào?

git branch

Bạn muốn merge code từ nhánh develop vào nhánh master?

git checkout master

git merge develop

git status

git push origin master

2/ Một số lỗi thường gặp với Git

Gặp lỗi git không commit được vì có nhiều tài khoản git trên cùng 1 máy

Cmd > control userpasswords2

Advanced > Manage Passwords > Web Credentials > Remove all credentials related with git, github...