.Net – Tạo, sử dụng và quản lý Event trong C#

https://yinyangit.wordpress.com/2011/05/24/dotnet-event-and-event-handling-in-csharp/