Detect Popups Blocked (edit)

https://stackoverflow.com/questions/8802409/how-do-i-detect-whether-popups-are-blocked-in-chrome

https://stackoverflow.com/questions/668286/detect-blocked-popup-in-chrome

https://gist.github.com/fragje/2035908

https://forums.asp.net/t/1828345.aspx?How+to+Detect+whether+Pop+Up+Blocker+is+active+or+inactive+using+java+script+

https://www.timeatlas.com/chrome-pop-up-exceptions/

Technical Debt

+ Detect Popup Blocker in JS

+ DB error HTML Export

+ KendoReact Responsive

Browser compatibility

 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Safari
 • WebView Android
 • Chrome Android
 • Firefox Android
 • Opera Android
 • iOS Safari
 • Samsung Internet

Common

 • Firefox 76 or newer
 • Google Chrome
 • Safari
 • Chromium Edge
 • Internet Explorer

Bộ cài đặt

Lý do: Thư viện từ bên thứ 3 ko tự copy các tệp cần thiết để đính kèm vào bộ cài đặt

.EXE: có thể cài .NET Framework kèm theo bộ cài đặt

.MSI: không thể cài .NET Framework kèm theo bộ cài đặt