CRUD ASP.NET MVC (edit)

Series ASP.NET MVC - Part 1: Bước đầu làm quen với asp.net mvc, tạo ứng dụng web đầu tiên. (viblo.asia)

Series ASP.NET MVC - Part 2: Tạo ứng dụng web với Entity Framework 6 Code First MVC 5 (viblo.asia)

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel (viblo.asia)

Series ASP.NET MVC - Part 4: Sử dụng Migration để thay đổi cấu trúc của dữ liệu trong quá trình Development (viblo.asia)