Cron Jobs (edit)

Crontab.guru - The cron schedule expression editor (HAY HAY HAY)

How to run cron job every day in ASP.NET Core Application?

Creating a Quartz.NET hosted service with ASP.NET Core (andrewlock.net)

Hangfire – Background jobs and workers for .NET and .NET Core

Quartz.NET (quartz-scheduler.net)

dotnet-labs/ServiceWorkerCronJob: Schedule Cron Jobs using HostedService in ASP.NET Core (github.com)

Schedule Cron Jobs using HostedService in ASP.NET Core | by Changhui Xu | codeburst (HAY HAY HAY)

NuGet Gallery | Cronos 0.7.1 (HAY HAY HAY)

Releases · HangfireIO/Cronos (github.com) (HAY HAY HAY)

Schedule Background Jobs Using Hangfire in .NET Core | by Changhui Xu | codeburst (HAY HAY HAY)

HangfireIO/Cronos: Fully-featured .NET library for working with Cron expressions. Built with time zones in mind and intuitively handles daylight saving time transitions (github.com)

HangfireIO/Cronos: Fully-featured .NET library for working with Cron expressions. Built with time zones in mind and intuitively handles daylight saving time transitions (github.com)

Cronos

Cron job troubleshooting guide

Schedule Cron Jobs using HostedService in ASP.NET Core (HAY HAY HAY)

Cron - Wikipedia

Một vài ghi chú về Cron Job (dotnetcoban.com)

 • .NET 5.0
 • Using System.Timers.Timer
 • Using TimeZone: Japan Standard Time (JST) is 9 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC)
  • TimeZone: UTC+09:00
  • Default Culture = "ja-JP"
  • For sending the Email with ja-JP
  • Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("ja-JP");
  • Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = CultureInfo.GetCultureInfo("ja-JP");
 • Cronos version 0.7.1
 • AddSingleton...
 • AddHostedService...

Nuget: Cronos

Version: 0.7.1

    /// <summary>
        /// Crontab First Day of Every Month
        /// https://crontab.tech/first-Day-of-Month
        /// Crontab run at 12:00 AM of First Day of Every Month:
        ///  0 0 1 * * /path/to/your/script-or-program
        /// -------------------------------------------
        /// Crontab run at 12:30 AM of First Day of Every Month:
        /// 30 0 1 * * /path/to/your/script-or-program
        /// -------------------------------------------
        /// Crontab run at 01:00 AM of First Day of Every Month:
        ///  0 1 1 * * /path/to/your/script-or-program
        /// -------------------------------------------
        /// Crontab run at 01:30 AM of First Day of Every Month:
        /// 30 1 1 * * /path/to/your/script-or-program
        /// </summary>
        /// <param name="time"></param>
        /// <returns></returns>
        protected static string GetCronExpression(string time)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(time)) return "";
            var arr = time.Split(':', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 
            if (int.TryParse(arr[0], out int hour) && int.TryParse(arr.Length > 1 ? arr[1] : "0"out int minute))
            {
                return $"{minute} {hour} * * *";
            }
 
            return "";
        }

Cronos

Cronos là một bộ phim chính kịch kinh dị độc lập của Mexico năm 1993 do Guillermo del Toro viết kịch bản và đạo diễn với sự tham gia của Federico Luppi và Ron Perlman. Cronos là phim truyện đầu tiên của del Toro, và là phim đầu tiên trong số nhiều phim mà ông đã làm việc với Luppi và Perlman.

Chronos: Vị Thần Thời Gian Của Hy Lạp Và Thế Giới Đồng Hồ

Cronus

Cronus (tiếng Hy Lạp: Κρόνος; còn gọi Kronos)  một vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Thần  con út của Uranus và Gaia, và  một trong 12 Titan. Vị thần Saturn trong thần thoại La Mã được coi  tương đương với Cronus.

Saturnus fig274.png