Đưa các ý tưởng mới vào cuộc sống của mình bằng code

  • Sprint planning
  • Daily meeting
  • Code
  • Review code
  • Write unit test
  • Fixing bug
  • Version control
  • Retrospective meeting

Eloquent JavaScript

http://eloquentjavascript.net/Eloquent_JavaScript.pdf