CI/CD (edit)

  • CI: Continuous Integration
  • CD: Continuous Delivery
  • CD: Continuous Deployment

CI/CD with GitLab

  • .gitlab-ci.yml file
  • package.json file
  • package-lock.json file
  • packages.config file

What is Continuous Integration, Continuous Delivery, and Continuous Deployment?

  • Continuous integration is a software development method where members of the team can integrate their work at least once a day. In this method, every integration is checked by an automated build to search the error.
  • Continuous delivery is a software engineering method in which a team develops software products in a short cycle. It ensures that software can be easily released at any time.
  • Continuous deployment is a software engineering process in which product functionalities are delivered using automatic deployment. It helps testers to validate whether the codebase changes are correct, and it is stable or not.

Tích hợp liên tục, phân phối liên tục và triển khai liên tục là gì?

Tích hợp liên tục là một phương pháp phát triển phần mềm mà các thành viên trong nhóm có thể tích hợp công việc của họ ít nhất một lần mỗi ngày. Trong phương pháp này, mọi tích hợp đều được kiểm tra bằng một bản dựng tự động để tìm kiếm lỗi.

Phân phối liên tục là một phương pháp kỹ thuật phần mềm trong đó một nhóm phát triển các sản phẩm phần mềm trong một chu kỳ ngắn. Nó đảm bảo rằng phần mềm có thể dễ dàng được phát hành bất cứ lúc nào.

Triển khai liên tục là một quy trình kỹ thuật phần mềm trong đó các chức năng của sản phẩm được phân phối bằng cách sử dụng triển khai tự động. Nó giúp người kiểm tra xác nhận xem các thay đổi trong cơ sở mã có đúng hay không và nó có ổn định hay không.

Pipeline là gì?

Pipeline (đường ống)

Pipeline được sử dụng đê mô tả tiến trình mà công ty đặt ra để hướng tới mục tiêu dài hạn bao gồm 1 loạt các giai đoạn riêng biệt.

CI/CD pipelines

CI/CD Pipeline: Learn with Example (guru99.com)

C:\Program Files\Git\mingw64\libexec\git-core\git.exe

C:\NuGet\nuget.exe

C:\NPM\npm.exe

C:\PuTTY\PuTTY.exe

C:\cUrl\cUrl.exe

C:\SVN\SVN.exe

C:\TFS\TFS.exe

C:\Codemaid\Codemaid.exe

C:\OpenVPN\OpenVPN.exe

C:\xUnit\xUnit.exe

Visual Studio 2017 Professional

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Professional\Common7\IDE\devenv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Professional\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe"

Visual Studio 2019 Enterprise

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Enterprise\Common7\IDE\devenv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Enterprise\MSBuild\Current\Bin\MSBuild.exe"

Visual Studio 2022 Enterprise

"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Enterprise\Common7\IDE\devenv.exe"

"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Enterprise\MSBuild\Current\Bin\MSBuild.exe"

MSBuild.exe

C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\Bin\msbuild.exe

C:\Program Files (x86)\NUnit.org\nunit-console\nunit3-console.exe

Code Quality and Code Security | SonarQube

sonar-scanner-cli/sonarscanner.md at master · SonarSource/sonar-scanner-cli · GitHub

SonarQube SonarScanner setup(Windows) | by Amit Verma | Medium

sonar-scanner-cli

Command-line builds using 32-bit MSBuild.exe from Visual Studio 2019 (MSBuild 16).
Command-line builds using 64-bit MSBuild.exe from Visual Studio 2019 (MSBuild 16).
Command-line builds using 64-bit MSBuild.exe from Visual Studio 2022 (MSBuild 17).
Command-line builds using the .NET SDK (if your task supports this environment). These use dotnet build and should be unaffected by your changes.

Show đường dẫn của tệp git.exe?

git --exec-path

C:\Program Files\Git\mingw64\libexec\git-core\git.exe

Tham khảo:

.gitlab-ci.yml · master · Tobias Koch / gitlab-ci-example-dotnetcore · GitLab

dotnet publish -c ...

dotnet tool install ...

dotnet-reportgenerator-globaltool --tool-path tools

docker run ...

Why you should never use ‘npm install’ in your CI/CD pipelines | by Pascal Zwikirsch | JavaScript in Plain English

Wireshark là gì?

Wireshark là một ứng dụng dùng để bắt (capture), phân tích và xác định các vấn đề liên quan đến network như: rớt gói tin, kết nối chậm, hoặc các truy cập bất thường. Phần mềm này cho phép quản trị viên hiểu sâu hơn các Network Packets đang chạy trên hệ thống, qua đó dễ dàng xác định các nguyên nhân chính xác gây ra lỗi.

PuTTY là gì?

PuTTY được hiểu là phần mềm sử dụng để điều khiển server thông qua mạng internet, Nó hỗ trợ nhiều giao thức mạng, bao gồm SCP, SSH, Telnet, rlogin... PuTTY ban đầu được viết dành riêng cho hệ điều hành Windows, nhưng hiện nay nó đã được viết cho nhiều hệ điều hành khác như Unix, hệ điều hành MacOS,  Symbian, Windows Mobile và android. PuTTY không phải chữ viết tắt nào trong tiếng anh. PuTTY được sử dụng để điều khiển VPS.