ASP.NET Core WebApi Sample (edit)

https://github.com/damienbod/AspNetCoreMultipleProject

ASP.NET Core WebApi Sample with HATEOAS, Versioning & Swagger

https://github.com/FabianGosebrink/ASPNETCore-WebAPI-Sample

In this blogpost I want to show you how to create an ASP.NET Core WebAPI. We will use a custom mapper (you could use AutoMapper for this instead, a repository which is a singleton in this blog here and we will use the normal CRUD operations to Create, Read, Update and Delete in the "database" here.

Updated to .NET Core 3.1

https://github.com/damienbod/AspNetCoreMultipleProject

https://github.com/gothinkster/aspnetcore-realworld-example-app

https://github.com/stimulsoft/Samples-NET.Core-MVC-CSharp

 

Soap Web Services using .Net Core

https://github.com/shehryarkn/DotNet-Core-Soap-Service-Example

Building a basic Web API on ASP.NET Core

https://joonasw.net/view/building-a-basic-web-api-on-asp-net-core

CERTIFICATE AUTHENTICATION IN ASP.NET CORE 3.1

https://damienbod.com/2019/06/13/certificate-authentication-in-asp-net-core-3-0/

ASP.NET Core 3.1 - Role Based Authorization Tutorial with Example API

https://jasonwatmore.com/post/2019/10/16/aspnet-core-3-role-based-authorization-tutorial-with-example-api

Use cookie authentication without ASP.NET Core Identity

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/cookie?view=aspnetcore-3.1

https://github.com/aspnet/AspNetCore.Docs/tree/master/aspnetcore/security/authentication/cookie/samples

ASP.NET Core 3.1 Course

https://www.freecodecamp.org/news/asp-net-core-3-1-course/

Awesome List of Top ASP.NET Core-Based Open-Source Application Projects

https://www.syncfusion.com/blogs/post/awesome-list-of-top-asp-net-core-based-open-source-application-projects.aspx

Practical samples of aspnet core 2.1, 2.2, 3.0 and 3.1 projects you can use. Readme contains explanations on all projects.

https://github.com/dodyg/practical-aspnetcore

Với nền tảng kiến trúc ASP.NET Core Web API 3.0  và Entity Framework Core 3.0 học viên sẽ được cung cấp các kiến thức :

+ Xây dựng các APIs với ASP.NET Core 3.0

+ Test các Api với công cụ PostMan

+ Các đặc trưng của ASP.NET Core MVC 3.0

+ Dependency injection, các nguyên mẫu phát triển như repository và unit of work trong ASP.NET Core MVC + Web API

+ Các thành phần của Entity Framework Core , việc lưu trữ và truy vấn thông tin

+ Xây dựng Model, ViewModel với ASP.NET Core MVC

+ Sử dụng AutoMapper với ASP.NET Core MVC

+ Xây dựng các Entity với các quan hệ một - nhiều và nhiều nhiều

+ Thực hiện các phương thức CRUD đối với các Entity

+ Quá trình ghi Log và xử lý lỗi với ASP.NET Core MVC

+ Thực hiện xử lý bảo mật và kiểm soát thông tin đối với người Sử dụng

...

Với Angular 8 Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức như :

+ Tích hợp Angular 8 với ASP.NET Core MVC

+ Cung cấp các kiến thức Cơ bản như : Components, Directives, Services, Forms, Http Access, Authentication, Optimizing an Angular App with Modules.

+ Xây dựng unit Test và Automatic Test với Karma và Jasmine

+ Kiến trúc phát triển ứng dụng phía Font-End với Angular 8, Angular Marterial hoặc Bootstrap

+ Cách tổ chức và phân tách Module

+ Routing Lazy và Cách thức kiểm soát các Router

+ bảo mật và kiểm soát truy cập

+ Dependency injection và Service

+ và nhiều các kiến thức có liên quan khác ...