Giới thiệu ASP.NET Core https://www.slideshare.net/HunBinh/gii-thiu-aspnet-core-20

Monitor và tối ưu SQL Server https://www.slideshare.net/HunBinh/monitor-v-ti-u-sql-server