Ajax (edit)

Ajax - @manhng

Ajax (jQuery) - @manhng

Ajax - jQuery - EF Core - SqlCommand - @manhng

jQuery.ajax() | jQuery API Documentation

When to use async false and async true in ajax function in jquery - Stack Overflow

Đồng bộ (async: false) - Tập lệnh dừng và chờ máy chủ gửi lại câu trả lời trước khi tiếp tục. Có một số tình huống trong đó Ajax đồng bộ là bắt buộc.

Không đồng bộ (async: true) - Trường hợp tập lệnh cho phép trang tiếp tục được xử lý và sẽ xử lý trả lời nếu và khi nó đến. Nếu có bất cứ điều gì sai trong yêu cầu và/hoặc chuyển tệp, chương trình của bạn vẫn có khả năng nhận ra sự cố và khắc phục sự cố đó.

You set async to false, when you need that ajax request to be completed before the browser passes to other codes:

<script>

// ... $.ajax(... async: false ...); // Hey browser! first complete this request, then go for other codes $.ajax(...); // Executed after the completion of the previous async:false request
// ...
</script>

Đặt async thành false có nghĩa là câu lệnh bạn đang gọi phải hoàn thành trước khi câu lệnh tiếp theo trong hàm của bạn có thể được gọi. Nếu bạn đặt async: true thì câu lệnh đó sẽ bắt đầu thực thi và câu lệnh tiếp theo sẽ được gọi bất kể câu lệnh async đã hoàn thành chưa.

<script>
var url = "http://service.example.com";
$
(document).ready(function(){
  $
("button").click(function(){
    $
.ajax({
      type
:"GET",
      url
:url,
      async
:true,
      dataType
: "json",
      success
: function(json) {
       
// Parse the response.
     
// Do other things.
     
},
      error
: function(xhr, status, err) {
     
// This is where we end up!
     
}
   
});
 
});
});
</script>