Tham khảo

https://www.visualstudio.com/en-us/docs/git/gitquickstart

Một số chú ý:

1) Checkout new branch

Đôi khi muốn Visual Studio nhìn thấy new branch thì bạn phải vào một branch khác và thực hiện lênh fetch cái branch khác đó thì mới có thể nhìn thấy new branch

2) Stash Save

Trước khi định merge code từ trên origin về với code của bạn, bạn nên lưu lại những thay đổi của bạn bằng Stash Save như hình dưới

3) Merge code

 

4) Commit & Push

GIT

Những câu lệnh thường dùng

git add -all
git commit -am "<message>"
git push origin master

 

git init

 

Nếu bạn sử dụng GitHub và bạn đẩy code lên một repo GitHub được lưu trữ online, thì khi đó bạn sử dụng remote repo (repo từ xa). Tên mặc định cho cái remote repo đó là origin. Nếu bạn clone một project từ GitHub thì tự thân nó đã có origin rồi. Bạn có thể xem URL của remote repo đó bằng câu lệnh git remote -v.

 

git remote -v

 

Nếu bạn muốn tự khởi tạo Git của riêng mình và muốn nó liên kết với GitHub, thì bạn phải tự tạo trên GitHub trước, copy URL của repo, sử dụng lệnh git remote add origin <URL>, thay URL của repo vào “<URL>”. Từ đó, bạn có thể thêm, commit và push đến remote repo của bạn.

git remote -v
git remote add origin <url>
git remote set-url origin <url>

 

Câu lệnh cuối được sử dụng khi bạn cần đổi remote repo. Giả dụ bạn copy một cái repo của người khác và bạn muốn chuyển owner thành tài khoản GitHub của bạn. Thì bạn sử dụng câu lệnh đó.

 

git clone <url>

 

Câu lệnh git branch liệt kê tất cả các branch (nhánh) trong local của bạn.

Nếu bạn muốn tạo một branch mới, bạn có thể sử dụng câu lệnh git branch <tên branch>.

Câu lệnh git checkout <tên branch> sẽ chuyển sang một nhánh đã tồn tại khác.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh git checkout -b <tên branch> để tạo một nhánh và ngay lập tức chuyển sang nhánh đó.

Hầu hết mọi người sử dụng câu lệnh này thay vì dùng tự tạo một branch riêng rồi nhảy sang branch đó.

 

git branch

git branch <name>

git checkout <name>

git checkout -b <name>

 

Nếu bạn đã thực hiện một loạt các thay đổi cho một branch, giả dụ tên branch là “develop”, và bạn muốn hợp nhất branch đó vào branch chính – master của bạn, bạn sử dụng câu lệnh git merge <tên branch>. Bạn sẽ checkout nhánh master, rồi chạy lệnh git merge develop để hợp nhất nhánh develop vào nhánh master.

 

git merge <branch>

 

Nếu bạn làm việc với nhiều người, bạn sẽ gặp trường hợp trên GitHub đã được cập nhật rồi nhưng máy bạn lại không có những thay đổi đó. Khi đó, bạn có thể sử dụng lệnh git pull origin <tên branch> để kéo những thay đổi mới nhất về.

 

git pull origin <branch>

 

Nếu bạn muốn biết những file nào đã bị thay đổi và những file nào được theo dõi, bạn có thể sử dụng lệnh git status. Nếu bạn muốn biết những file đã được thay đổi bao nhiêu, bạn có thể sử dụng lệnh git diff để biết được mỗi file đã thay đổi bao nhiêu dòng code.

 

git status

git diff --stat

 

Tham khảo

http://techkids.vn/blog/cac-cau-lenh-git-khong-khong-biet/